Bränsleoberoende riktmärken i energisektorn

Enligt EG:s direktiv för handel med utsläppsrätter måste minst 90 procent av den sammanlagda mängden utsläppsrätter delas ut gratis under perioden 2008-2012. Det innebär att varje land (inom ramen för EG-direktivets riktlinjer) måste ta fram principer för hur utsläppsrätterna ska fördelas ut till marknaden. Dessa läggs fast i en s.k. fördelningsplan som ska vara anmäld till kommissionen i juli 2006. Energimyndigheten har konstruerat bränsleoberoende riktmärken för el och för värme. I beräkningen ingår all produktion och alla utsläpp. Riktmärket föreslås användas för tilldelning till samtliga anläggningar d.v.s. även till biobaserad produktion. Energimyndigheten anser att ett sådant system har förutsättningar att vara långsiktigt trovärdigt. Det utgör också ett enkelt, transperant och förutsägbart system. I rapporten analyseras också konsekvenser på investeringar, enkelheten, miljöstyrningen, samspelet med andra styrmedel samt förenligheten med EG:s direktiv.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner