Finansiella elmarknaden, OBS! 2 delar

Regeringen har uppdragit åt Energimyndigheten att analysera den finansiella elmarknaden, inklusive marknaderna för utsläppsrätter och elcertifikat. I rapporten redovisar Energimyndigheten en fördjupad analys av den nordiska finansiella elmarknaden och myndigheten lämnar ett antal konkreta förslag till hur den finansiella elmarknadens effektivitet skulle kunna förbättras. Det normsystem som gäller för den finansiella elmarknaden gås igenom, likaså tillämpningen, marknadsövervakningen och tillsynen av detsamma. En aktörs- och likviditetsgenomgång görs också. Energimyndigheten kan konstatera att den finansiella elmarknaden relativt andra råvarumarknader fungerar väl, men att den har vissa brister med avseende på exempelvis transparens och insyn, myndigheters hantering av marknadspåverkande information, och tydliga och harmoniserade regler. Mot bakgrund av den analys som genomförts föreslås ett antal åtgärder för att förbättra den finansiella elmarknadens effektivitet. Förslagen är inriktade på förtroendeskapande åtgärder, hantering av marknadspåverkande information, genomlysning av tillämpning av regelverk, samt förstärkning av tillsyn och harmonisering av regelverk.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner