EU:s system för handel med utsläppsrätter efter 2012

En rapport från Energimyndigheten och Naturvårdsverket Energimyndigheten och Naturvårdsverket har haft regeringens uppdrag att lämna förslag till hur EU:s system för handel med utsläppsrätter bör utvecklas efter 2012 utifrån den övergripande inriktningen om fortsatt minskade utsläpp i syfte att uppnå klimatkonventionens långsiktiga mål. Myndigheternas rekommendationer till svenska positioner avseende utvecklingen av EU:s utsläppshandelssystem efter 2012 har sin grund i en omfattande analys uppdelad i sju delar: EU:s handelssystem och dess långsiktiga syfte (kap.3), handelssystemets koppling till andra system (kap. 4), omfattning av handelssystemet (kap. 5), tilldelning av utsläppsrätter (kap. 6), utsläppsrättsmarknadens funktion (kap. 7) samt handelssystemets påverkan på industrin (kap. 8).

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner