Hur trygg är vår energiförsörjning?

En översiktlig analys av hot, risker och sårbarheter inom energisektorn år 2006

Rapporten sammanställer kunskapsläget och analyserar översiktligt de väsentligaste hoten, riskerna och sårbarheterna i den svenska energiförsörjningen avseende läget 2006. Redovisningen sker dels kortfattat utifrån generella hotbilder, dels mer utförligt utifrån energisystemets huvudprocesser: Energins ursprung och omvandling; Leverans av energi till slutanvändarna; Slutanvändarnas sårbarhet och roll i marknaden. I rapporten förs också resonemang kring hur strukturella förändringar, dvs. internationell och nationell politik, rationaliseringar, teknikutveckling m.m. kan påverka tryggheten i energiförsörjningen. Rapporten redovisar vilket ansvar som de olika aktörerna i energisystemet har för att skapa en trygg energiförsörjning. Det egna ansvaret verkar inte vara känt fullt ut hos var och en, vilket leder till felaktiga förväntningar på tryggheten i energiförsörjningen och därmed bristande förmåga att kunna hantera störningar i energiförsörjningen. Rapporten innehåller även en omfattande förteckning över för ämnesområdet relevanta publikationer. Denna förteckning avser främst publikationer som givits ut av svenska myndigheter och andra organisationer.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner