Två år med PFE

De första redovisade resultaten Två år har nu gått sedan lagen om program för energieffektivisering (PFE) trädde i kraft. Vid årsskiftet 2006–2007 deltog 117 industriföretag i energieffektiviseringsprogrammet. Dessa företag använder cirka 30 TWh el, vilket motsvarar en femtedel av Sveriges totala elanvändning. Branscherna pappers- och massaindustri, trä, kemi, livsmedel, stål- och gruvindustri är starkast representerade i programmet. Under hösten 2006 lämnade de första 98 företagen in en första redovis­ning av sitt energieffektiviseringsarbete till Energimyndigheten. Företa­gen har genomfört omfattande kartläggningar och analyser av sin energianvändning och infört och certifierat energiledningssystem. Dessutom åtar sig företagen att effektivisera sin elanvändning med tillsammans minst 1 TWh el per år till en total investeringskostnad av drygt en miljard kronor.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner