Energianvändningen inom skogsbruket år 2005

Energianvändningen inom skogsbruket har fram till och med år 2004 skrivits fram med hjälp av uppgifter om förädlingsvärde inom skogssektorn. Basåret för dessa framskrivningar har varit år 1985, vilket är det senaste året en undersökning för skogsbrukets energianvändning genomfördes. I den här rapporten beskrivs den nya modellen, vilken beräknar skogsbrukets energianvändning med hjälp av bränsleåtgångstal för olika arbetsmoment och uppgifter om totalt avverkade volymer eller totala åtgärdade arealer. Resultaten från undersökningen utgör ett viktigt underlag för att beräkna energianvändningen inom övrig sektor i de årliga energibalanserna. Resultaten används också för att analysera och följa upp hur energianvändningen inom skogsbruket förändras.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner