Styrmedel för att främja användning och produktion av biodrivmedel

Detta är ett internt initerat projekt med syfte att öka kunskap om styrmedel för biodrivmedel och hur de kan påverka användning och produktion av biodrivmedel. En översiktlig analys av flera styrmedel utförs varefter tre styrmedel väljs ut för vidare analys. Resultat är att kvotplikt är ett lämpligare styrmedel än dagens skattebefrielse då måluppfyllelsen är bättre och kostnaderna lyfts från statsfinanserna. Inkluderande av transportsektorn i EU:s handelssystem är ett lämpligt styrmedel om ett tak ska sättas på koldioxid men för att uppfylla ett visst mål om andel biodrivmedel i transportsektorn ger det troligen inte tillräckligt incitament. Vad gäller stöd för teknikutveckling visas möjligheter för finansiering av pilot och demonstrationsanläggningar och incitament att öka företags vilja att investera i denna typ av anläggningar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner