Mer bioenergi - vad innebär det?

En studie av olika markanvändningsintressen

För att klara klimatmål och mål om ökad andel förnybara bränslen så kan bioenergi väntas få en allt större betydelse i energisystemet framöver. Men bioenergi kräver mark, och konkurrerar då med andra intressen, exempelvis livsmedels- och skogsproduktion, om den tillgängliga arealen. Utökade markanspråk för bioenergi kan därmed komma att orsaka intressekonflikter. På uppdrag av Energimyndigheten har planeringsbyrån Radar AB undersökt frågan om vilka potentiella konflikter som kan uppstå och vilka styrmedel som kan användas för att undvika konflikter. Finansiering av uppdraget har kommit från Miljömålsrådet via åtgärdsstrategin för hushållning med mark, vatten och byggnader (HUM).

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner