Bränsleberedskap vid kraftvärme- och värmeverk

Individuell prövning för att fastställa av behovet av beredskapslagring av fossila bränslen vid landets anläggningar för värme- och kraftvärmeproduktion infördes i mitten på 1990-talet. I början på 2000 talet upphörde skyldigheten att beredskapslagra fossila bränslen för en krigssituationen. I föreliggande rapport redovisas resultatet av den studie som gjorts över hur försörjningstryggheten, vad avser fossila bränslen, utvecklats under se senaste fem åren, det vill säga sedan den individuella prövningen upphörde. Under år 2000-2001 genomfördes även en studie av hur det som benämndes BRA-bränslen användes i värme- och kraftvärmeproduktionsanläggningarna i landet. BRA stod för bio-, retur- och avfallsbränslen. I den studiens slutrapport belystes bland annat försörjningstryggheten vad avser dessa bränslen. Ett delsyfte med nu genomförd studie var att belysa om och hur försörjningstryggheten har förändrats vad avser nämnda bränslefraktioner.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner