Förbättrad energihushållning inom industrin

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att föreslå möjliga revideringar av program för energieffektivisering inom energiintensiva företag (PFE), och konsekvensändringar i miljöbalken. Energimyndigheten anser det vara svårt att föreslå en revidering av PFE som motsvarar miljöbalkens krav. Det finns ingen tydlig praxis på vilka principer energihushållningskravet i miljöbalken ska tillämpas. För att göra ändringar av kravnivåer och antal energislag som ingår i PFE krävs ändring av energibeskattningen, vilket Energimyndigheten anser ligga utanför detta uppdrag. För att uppnå en bättre samordning mellan de generella ekonomiska styrmedlen, miljöbalken, men även informativa insatser, föreslår Energimyndigheten en generell förordning för energihushållning enligt miljöbalken. Den ska fungera som ett stöd till de ekonomiska styrmedlen genom att tillämpa kunskapskravet i miljöbalken för att höja företagens kunskap och medvetenhet genom ett systematiskt energiarbete. Energimyndigheten föreslås bli tillsynsvägledande myndighet för energihushållningsfrågan enligt miljöbalken.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner