Förbrukningsdämpande åtgärder inom vägtransportsektorn i krissituation

Förbrukningsdämpande åtgärder inom vägtransport-sektorn i krissituationer

Beskrivning och översiktlig analys av åtgärder för att minska förbrukningen av drivmedel Energimyndigheten har bland annat ansvar för att i en krissituation kunna vidta ransoneringar och andra regleringar avseende användning av energi. I en framtida bristsituation på drivmedel blir det, med erfarenhet från den internationella hanteringen av orkanerna Rita och Katrina år 2005, troligen aktuellt att både använda de svenska beredskapslagren och att vidta åtgärder för att dämpa förbrukningen. Avsikten med denna rapport är att redovisa vilka tänkbara åtgärder med inriktning på vägtransportsektorn som skulle kunna vidtas vid drivmedelbrist. Ett urval av de åtgärder som redovisas i rapporten kommer att bearbetas ytterligare och förberedas så att de kan användas i en krissituation.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner