Miljöeffekter vid primärproduktion av biobränslen

I denna rapport sammanställs kunskapsläget rörande miljöeffekter av primär biobränsleproduktion i Sverige. Utifrån antagandet att referensgrödan är en plöjd åker diskuteras de grödor som kan komma att odlas på jordbruksmark. För skogsmarken analyseras GROT, stubbrytning och intensiv-odlad gran. De miljöeffekter som behandlas är kollagringen i marken, kompaktering (med medföljande erosionsproblem), näringsläckage, bekämpningsmedel, landskapsdiversitet, och biodiversitet. Diversiteten diskuteras i ett lokalt och regionalt perspektiv, men för de övriga handlar det om de lokala effekterna.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner