Mätning av kall- och varmvattenanvändning i 44 hushåll

Delrapport i Energimyndighetens projekt. Förbättrad energistatistik i bebyggelsen och industrin

I denna rapport presenteras resultaten från mätningar av varm- och kallvattenanvändning i 44 hushåll, varav 35 småhus och 9 lägenheter. Målsättningen med projektet har varit att öka kunskapen om hur tappvatten används i svenska hushåll. Studien syftar i första hand till att beskriva hur mycket varmvatten som används eftersom det övergripande syftet är att få kunskap om hur stor del av hushållens energianvändning som används för uppvärmning av vatten. Projektet ingår i Energimyndighetens arbete med att förbättra statistik- och kunskapsunderlaget om energianvändning i bebyggelsen. Arbetet bedrivs inom projektet Förbättrad energi¬statistik i bebyggelsen och industrin.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner