Energistatistik för småhus 2008

Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2008

Den officiella statistiken för energianvändning i småhus. Syftet med statistiken är att ge information om bl.a. energianvändning och uppvärmningssätt i permanentbebodda småhus och fritidshus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som SCB genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Statistiken visar att el svarar för 40 procent av den totala användningen av energi för uppvärmning, tätt följt av biobränsle som svarar för en nästan lika stor andel (36 procent). Användningen av olja för varmvatten och uppvärmning av småhus har minskat med 21 procent jämfört med 2007 och med 75 procent under den senaste femårsperioden. Nästan 40 procent av småhusen värms helt eller delvis av en värmepump.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner