Hållbarhetskriterier

Förslag till implementering av vissa delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjandet av energi från förnybara energikällor Energimyndigheten presenterar i denna rapport ett förslag till implementering av de delar av förnybarhetsdirektivet (2009/28/EG) som berör hållbarhetskriterier och en analys av i vilken utsträckning hållbarhetskriterierna redan är införlivade i svensk rätt för den biomassa som produceras i Sverige. Energimyndigheten föreslår att direktivets bestämmelser i huvudsak införlivas i svensk rätt genom att en ny lag skapas, lag om hållbarhetskriterier. Därtill föreslår myndigheten följdändringar i lag om skatt på energi och lag om elcertifikat. Energimyndigheten föreslår att en rapporteringsskyldighet införs i lag om hållbarhetskriterier.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner