Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2008

Summary of energy statistics for dwellings and non-residential premises

Den totala användningen av energi till uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler år 2008 var 75,3 TWh jämfört med 78,2 år 2007. Minskningen av energianvändningen skedde framförallt i flerbostadshus och lokaler medan användningen ökade något i småhus. Elvärme dominerar som uppvärmningssätt i småhus medan fjärrvärme är det klart dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus och lokaler. Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler som tidigare har publicerats var för sig. Undersökningarna täcker inte målpopulationerna fullt ut och därför görs i denna rapport vissa tilläggsberäkningar. Uppgifterna i de tre delrapporterna stämmer därför inte till fullo överrens med uppgifterna i denna rapport.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner