Extrema väderhändelser o klimatförändringens effekter på energisystem

Denna rapport är en slutredovisning av regeringsuppdraget att utreda energisystemets sårbarhet inför extrema väderhändelser såsom översvämningar, stormar, ras och skred. Rapporten beskriver översiktligt viktiga processer i energisystemet och på vilket sätt dessa kan påverkas av ett förändrat klimat och extremt väder. En slutsats är att klimatförändringen inte medför att några nya hot kommer att uppstå. I stället kommer sannolikheten och konsekvenserna av vissa hot att öka i några eller alla delar av landet och på nya platser där hotet inte funnits tidigare. Det förändrade normalläget leder också till ett ökat slitage på produktionsanläggningar och energiinfrastruktur, och det påverkar och förändrar förutsättningarna för tillförsel och användning av energi. Effekterna av klimatförändringen och dess konsekvenser för energiförsörjningen ska hanteras inom befintlig lagstiftning och de ansvar som gäller inom energisektorn.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner