Förslag till en sektorövergripande biogasstrategi

Delrapport

Utredningen, som tagits fram i samråd med Naturvårdsverket och Statens jordbruksverk, ger ett förslag till en strategi för att öka användningen av biogas så långt det är samhällsekonomiskt försvarbart. Förslaget innebär att producenter av biogas producerad ur gödsel ges full kompensation för de klimat- och miljönyttor som sådan produktion medför. Förslaget, om det genomförs, kan leda till en fördubblad biogasproduktion och biogasanvändning. Något generellt stöd för uppgradering till fordonsgas och distribution av fordonsgas föreslås inte, eftersom användning av fordonsgas i sig inte innebär någon ytterligare samhällsnytta. Ett ökat fossiloberoende i transportsektorn uppnås med i huvudsak samma klimat- och miljönytta men till avsevärt lägre kostnader genom en ökad användning av övriga befintliga förnybara drivmedel.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner