Förnybar information

Uppdrag 18, del 2

Sverige kan bli ännu bättre på att utvinna och utnyttja energi från förnybara källor. Information är ett viktigt verktyg för att skynda på utvecklingen. För att göra det möjligt att göra väl avvägda val av lösningar, utrustning och system måste vägledande åtgärder vidtas och information göras tillgänglig. Energimyndigheten har ett uppdrag att ansvara för information enligt förnybartdirektivet och föreslås få ett utvidgat uppdrag för att informera övergripande om nettofördelar med utrustning och system. Energi- och klimatrådgivningen utvidgas för att även omfatta rådgivning om förnybar energi. Vägledande insatser för att få med förnybar energi i planering, utformning, byggande och renovering föreslås Energimyndigheten få ansvar för i samarbete med Boverket. Hur marknaden påverkas av användningen av markanvisningsavtal och exploateringsavtal bör utredas vidare av Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner