Vattenanvändning i hushåll

Som ett led i Energimyndighetens arbete med att förbättra statistik- och kunskapsunderlaget om energianvändning i bebyggelsen har K-Konsult Energi anlitats för att genomföra en analys av kall- och varmvattenmätningar. Uppdraget har bestått av följande delar: • Sammanställning av schabloner för kall- och varmvattenanvändning som används idag • Jämförelse av Energimyndighetens vattenmätningar med andra studier • Vid behov föreslå nya schabloner Arbetet bedrivs inom projektet Förbättrad energi¬statistik i bebyggelsen och industrin. Slutsatsen är att mätningarna och till viss del schablonerna uppvisar stor spridning. Mätresultat från olika projekt kan skilja så mycket som en faktor fyra. Variationen mellan använda schabloner talar för att Energimyndigheten bör ta fram bättre schabloner. Det är viktigt att användaren vet vilka osäkerheter som finns vid användandet av schabloner.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner