Solar Power and Solar Fuels Synthesis Report

Technology, market and research activities 2006–2011

Direct solar energy is a globally underused energy resource, with the potential to cover the world’s energy use many times over. This report covers research and market issues, in Sweden and internationally, on photovoltaics, concentrating solar power, and solar fuels. The report’s focus is on 2006 – 2011 and the authors also give recommendations concerning a future Swedish research program on photovoltaics, concentration solar power and solar fuels. Energi direkt från solen är en globalt sett underutnyttjad resurs med potential att täcka mänsklighetens energibehov många gånger om. I denna rapport ges en sammanställning av såväl marknad som forskning; nationellt och internationellt, för områdena solel, termisk solkraft samt solbränsle (omfattar artificiell fotosyntes och biologisk produktion genom fotoaktiva mikroorganismer). Rapporten inriktar sig på åren 2006 – 2011 och författarna ger också rekommendationer för hur framtida offentliga forskningssatsningar kan utformas.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.


Pris
Ladda ner