Produktion och användning av biogas 2011

I rapporten redovisas produktion och användning av biogas under år 2011. År 2011 producerades i Sverige totalt 1 473 GWh biogas i 233 produktionsanläggningar. I jämförelse med 2010 ökade den totala biogasproduktionen med 86 GWh. Av den totala biogasen producerades 2011 43 % i avloppsreningsverk, 28 % i samrötningsanläggningar, 18 % i deponier, 9 % i industrianläggningar och 1 % på gårdsanläggningar. De huvudsakliga substraten för biogasproduktion var olika typer av avfall såsom avloppsslam, gödsel, källsorterat matavfall och avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin. Av den producerade biogasen uppgraderades 734 GWh (50 %), 562 GWh (38 %) användes för värmeproduktion (inkl. värmeförluster), 47 GWh (3 %) för elproduktion och 115 GWh (8 %) facklades bort.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner