Princip för redovisning av restvärmepotential vid ny fjärrvärmeprodukt

Redovisningsprincip för kostnadsnyttoanalys art 14.5 EED 2012/27/EU

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att utreda och föreslå en princip för redovisning av spillvärmepotential vid projektering av ny fjärrvärmeproduktion. Efter energieffektiviseringsdirektivets (2012/27/EU) ikraftträdande samordnades uppdraget till att även lämna förslag på uppfyllandet av direktivets artikel 14.5 (a, b, c och d). Rapporten tar fram ett förslag på redovisningsprincip för kostnadsnyttoanalys som ska gälla vid nybyggnation eller uppgradering av I) termiska elproduktionsanläggningar och möjligheten att uppgradera till kraftvärmeverk (artikel 14.5 a och b), II) industriföretag och möjligheten att få avsättning för spillvärme (14 c) samt III) fjärrvärmebolag och möjligheten att utnyttja spillvärme (14 d). Rapporten tar även upp vilka tillståndsförfaranden som gäller för olika typer av anläggningar liksom en konsekvensanalys av vad införandet av principen kan innebära.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner