Nätverket för vindbruks årsrapport för 2014

Nätverket för vindbruk har en bred verksamhet med ett trettiotal verksamma projekt varje år. I den här årsrapporten redovisar vi resultaten från de projekt och aktiviteter som skett inom nätverkets ramar under 2014. En stor del av nätverkets resurser har under 2014 gått till olika utbildningssatsningar. Nätverket har under året bland annat arbetat fram en nätbaserad för vindkraftshandläggare på länsstyrelser och kommuner. Nätverket har också anordnat över hundra seminarier och mötesplatser under året med syfte att diskutera aktuella frågor med de som är berörda av den pågående utbyggnaden av vindkraften i landet. På många av årets seminarier har fokus legat på möjligheterna att skapa lokal nytta i samband med vindkraftsetableringar, men ljud från vindkraftverk har också varit en central fråga. Bägge dessa frågor ser nätverket som centrala för arbetet med att öka acceptansen och förankringen för en fortsatt vindkraftutbyggnad i landet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner