Ansvar och roller för en trygg energiförsörjning

Rapporten syftar till att identifiera och klargöra det principiella ansvarsförhållandet dels mellan den offentliga sektorn och energimarknadernas alla aktörer, inklusive energianvändarna, och dels mellan några av den offentliga sektorns aktörer. Dokumentets ändamål är att på ett lättillgängligt sätt, och som stöd för läsaren, sprida kunskap om - Vem som översiktligt har ansvar för vad före, under och efter störningar i energiförsörjningen - Vad som bör göras av olika aktörer, såväl privata som offentliga - Vilka styrande dokument, inklusive författningar, som finns och vad dessa innebär - Energimyndighetens strategiska grundsyn kring en trygg energiförsörjning. Energimyndighetens syn på andra aktörers ansvar och roller kan också tjäna som utgångspunkt för dialoger vid samverkan och samarbete. Dokumentet ersätter tidigare utgåva (ER2010:11).

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner