Metoder för utvärdering av styrmedel

En metautvärdering grundad på litteratur och två fall

Syftet med rapporten är att ge underlag för en mall för hur utvärderingar av styrmedel ska göras på Energimyndigheten. Texten bygger på den aktuella akademiska litteraturen kring utvärderingar, två fall av styrmedel (PFE och SIO) som går in i detalj på externa utvärderingars metoder respektive förberedelser för utvärdering, samt metoder använda i andra studier. Resultatet är en mall för utvärdering i fem steg. I denna betonas vikten av att förbereda utvärderingen genom att organisera datainsamling löpande, vikten av kvalitativ granskning av hur styrmedlet är utformat och dess effektlogik, samt den energipolitiska återkopplingen som mål för utvärderingen. Speciellt utrymme ägnas åt effektanalys- och effektivitetsmetoder, inklusive icke-traditionella metoder för samhällsekonomisk analys. Även ”följeforskning” och andra metoder berörs.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner