Energipilot Gotland

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att möjliggöra att Gotland blir en pilot i omställningen till ett hållbart energisystem. Färdplanen är framtagen i samverkan med flera myndigheter och flera offentliga och privata aktörer. Färdplanen föreslår drygt 20 åtgärder inom områdena Lokal förankring och kapacitet, Flexibelt och robust elsystem, Klimatsmart industri, Fossilfritt transportsystem, Resurseffektiv bebyggelse, Areella näringar samt Trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor


Pris
Ladda ner