Underlag till den tredje nationella strategin för energieffektiviserande renovering

Ett samarbete mellan Boverket och Energimyndigheten

Regeringen har gett Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag på en långsiktig renoveringsstrategi för det nationella byggnadsbeståndet enligt artikel 2a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. Med denna rapport har myndigheterna utfört sitt uppdrag. Rapporten utgör också ett underlag till Sveriges svar på artikel 2a.
Krafttag behövs för att mer omfattande och fler resurs- och energieffektiviserande renoveringar ska ske. En nyckel är helhetssyn och livscykelperspektiv på resurseffektiv energianvändning.

Ladda ner