Increasing the lifespan of products

Policies and consumer perspectives.

Energimyndigheten har i arbetet med ekodesign beställt en kunskapssyntes av forskare vid Lunds universitet. Syntesen redogör för kunskapen som finns kring miljöeffekter av förlängd produktlivslivslängd så som design, reparation och uppgradering, och hur miljöpåverkan under olika delar av produkters livscykel (produktion, användning och återvinning) och användarmönster påverkar detta. Rapporten redogör även för kunskapsläget kring konsumenternas syn på produkters livslängd samt hur informationsinsatser och styrmedel kan påverka konsumenter att beakta förväntad livslängd vid inköp.

ISBN 978-91-7993-033-2
Ladda ner