Slutredovisning av medel till solceller och energilagring

Har elproduktionen från solceller ökat och kan fler lagra sin solel?

Rapporten slutredovisar hur medlen till solceller och energilager har fördelats samt redovisar resultat och effekter som följer av styrmedlen. Slutredovisningen undersöker om och på vilket sätt stödet till solceller och bidraget till lagring har lett till att fler solceller har byggts samt om den årliga andelen egenproducerad elenergi genom lagring har ökat. Rapporten säger även något om stödets kostnadseffektivitet.

ISBN 978-91-7993-144-5
Ladda ner