Energiindikatorer 2024

Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål

Energiindikatorrapporten följer upp de uppsatta nationella energipolitiska målen och ger en bild av vilka ytterligare eller förändrade politiska insatser som kan behövas i arbetet med att nå målen.
Rapporten ger även en bredare beskrivning av det svenska energisystemet och dess utveckling. Indikatorer finns bland annat för förnybar energi, energiintensitet, jämställdhet samt pris- och kostnadsutvecklingen på olika energimarknader.

ISBN 978-91-7993-173-5
Ladda ner