Strategier för att minska koldioxidutsläppen

Utvecklingen av koldioxidutsläppen i världen är en mycket aktuell fråga idag. I Kyotoprotokollet från 1997 åtog sig de flesta Annex 1-länder att minska eller begränsa utsläppen till år 2010. Möjligheterna att begränsa utsläppen skiljer sig dock åt mellan de olika länderna beroende på en rad faktorer. Även viljan att genomföra åtgärder och val av åtgärder varierar kraftigt. Rapporten innehåller en redovisning av koldioxidutsläppens utveckling i Annex 1-länderna mellan åren 1990 och 1995. För att belysa skillnaderna mellan ländernas olika utgångslägen beskrivs ländernas energisystem. Vidare diskuteras möjliga åtgärder inom olika sektorer. Rapporten beskriver till sist de åtgärder några länder valt för att minska utsläppen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner