Fjärrvärmen på värmemarknaderna

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag utrett frågor kring en framtida uppföljning av fjärrvärmesektorn. Uppdragets övergripande syfte har varit att föreslå en modell för en uppföljning av fjärrvärmeföretagen. I uppdraget ingick också att belysa orsakerna till pris- och kostnadsskillnaderna mellan fjärrvärmeföretagen, att bedöma riskerna för s.k. korssubventionering och åtgärder för att motverka sådan subventionering. Förslagen är att uppföljningen dels inriktas på en förbättrad prisinformation, dels på mätningar av produktivitetsutvecklingen. Vidare föreslås att tre olika aspekter för ökad konkurrens utreds närmare. Dels frågan om särredovisning av fjärrvärme, dels möjligheterna och regelverket för tredjepartstillträde till distributionsnätet, dels formerna för en eventuell framtida pristillsyn.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner