Energiläget 2001

Energimarknaderna förändras i snabb takt bland annat som följd av att inriktningen för energi- och miljöpolitiken i Sverige och omvärlden förändras. Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget innehåller information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. I publikationen beskrivs Sveriges energitillförsel och energianvändning. Även en internationell utblick görs, både med fokus på världen och EU. Avslutningsvis beskrivs Sveriges energiskattesystem och energisektorns påverkan på miljö. Bilagan "Energiläget i siffror" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik. I årets utgåva av Energiläget har statistiken till figurerna reviderats jämfört med tidigare versioner. Revideringen omfattar åren 1983-2000 där de två sista åren baserats på preliminär statistik.


Pris
Ladda ner