EU:s system för handel med utsläppsrätter och Kyotoprotokollets projek

Denna rapport handlar om ett EU-direktiv, det s k länkdirektivet, som kopplar samman EU:s handelssystem och Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer, JI och CDM. Direktivet innebär att företag inom den handlande sektorn i EU kan använda utsläppsminskningsenheter från projekt under gemensamt genomförande (JI) eller certifierade utsläppsminskningar från mekanismen för ren utveckling (CDM) för att klara sina åtaganden. Rapporten innehåller bland annat: en marknadsanalys, t ex förväntade prisnivåer på olika utsläppsrätter, en analys av vilka effekter ett tak på användandet av projektbaserade mekanismer kan ha, en diskussion om dubbelräkning, dvs hur man kan hantera projekt som sker inom den handlande sektorn, en beskrivning hur utsläppsrätter från JI och CDM ska hanteras i registret

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner