Priser och kostnader i elcertifikatsystemet

Energimarknadsinspektionens slutrapport i projektet ”Transaktionskostnaderna i elcertifikatsystemet” Rapporten syftar till att tydliggöra transaktionskostnadernas storlek i elleverantörsledet av elcertifikatsystemet, samt till att identifiera vad dessa kostnader beror på. Utöver detta analyseras också frågan om huruvida elleverantörernas elcertifikathantering är att betrakta som effektiv ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.. Eftersom det inte direkt går att mäta transaktionskostnader utgår analysen ifrån marginalberäkningar där prissättningen gentemot elanvändarna jämförs med kostnaden för kvotpliktsuppfyllnad, det vill säga pris-kostnadsmarginalen. Information om elcertifikathanteringen har ;inhämtats direkt ifrån elleverantörerna genom en brevenkät. Pris-kostnadsmarginalerna analyseras vidare kvantitativt i en regressionsmodell där marginalerna ställs som en funktion av transaktionskostnadsresonemang.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner