Styrmedel för industriell spillvärme

Detta är en internt initierad förstudie inom Energimyndigheten i syfte att utgöra beslutsunderlag hur myndigheten ska arbeta vidare med frågan om utnyttjande av industriell spillvärme. En studie utförd av ÅF-Process utgör underlag till förstudien: ER2008:16 Analys av metoder för att öka incitament för spillvärmesamarbeten. I förstudien ingår bland annat styrmedelsanalys, översikt över gjorda potentialbedömningar av industriell spillvärme, hinder och möjligheter för spillvärmesamarbeten samt analys av lämpligheten i att sätta en enhetlig definition på industriell spillvärme. Förstudien föreslår fortsatt utredning om en ”funktion för spillvärmesamarbeten” som ska arbeta med att uppmuntra utnyttjande av industriell spillvärme samt fortsatt arbete med att öka kunskap om potentialer. Då konkurrensen i fjärrvärmenäten mellan industriell spillvärme, biokraftvärme och avfallsförbränning bedöms ha ökat, föreslås också en fortsatt studie om hur värmeunderlaget i fjärrvärmenät kan utnyttjas på mest resurseffektiva sätt, också med avseende på förväntade förändringar som påverkar fjärrvärmenäten, exempelvis energieffektivisering i bostadsbeståndet och nya spillvärmekällor.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner