Ansvar och roller för en trygg energiförsörjning

Energimyndigheten är förvaltningsmyndighet för tillförsel och användning av energi och ska verka för att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi. I detta ansvar ligger att göra avvägningar mellan ekonomi, trygghet och miljö i enlighet med energipolitikens mål. I denna rapport redovisas Energimyndighetens syn på ansvarsfrågor kring en trygg energiförsörjning. Med detta avses olika aktörers ansvar för att förebygga och hantera konsekvenser av bl.a. elavbrott, effektbrist, elenergibrist, avbrott i värme¬försörjning, avbrott i gasleveranser, drivmedelsbrist, störningar i den globala oljeförsörjningen m.m. Redovisningen kan användas för att bearbeta otydligheter och underlätta samverkan och samarbete. Ansvarsförhållanden och roller utvecklas kontinuerligt. Uppgifterna i dokumentet var aktuella i januari 2010.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner