Allmänheten och den kommunala energi- och klimatrådgivningen 2009

Energimyndigheten gör varje år olika undersökningar för att utvärdera den kommunala energi- och klimatrådgivningen. För sjunde året i rad har Energimyndigheten låtit göra en undersökning där ett tusen svenskar har fått svara på frågor i en telefonintervju. Frågorna handlar om allmänhetens kännedom om den kommunala till energi- och klimatrådgivningen, hur mycket de använder sig av den och vad de tycker om den. 62 % av de tillfrågade tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att det finns energi- och klimatrådgivning. Av den tillfrågade gruppen svarade ca 15 % att de fått sin kännedom om energi- och klimatrådgivningen via internet. Dock har inte kännedomen ökat senaste året även om allmänheten generellt sett gjort betydligt fler investeringar/inköp i energibesparande åtgärder i år, jämfört med föregående år.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner