Företagsstrategier för utsläppshandel och klimatåtaganden

En enkätstudie av företagens agerande och attityder gentemot Europeiska Unionens system för handel med utsläppsrätter

Syftet med denna rapport är att öka kunskapen om hur EU:s system för handeln med utsläppsrätter fungerar som klimatpolitiskt styrmedel. Handel med utsläppsrätter syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att EU uppfyller sina åtagande enligt Kyotoprotokollet. Systemet innebär att ett utsläppstak begränsar de samlade utsläppen av koldioxid från energianläggningar och energiintensiv industri i EU:s medlemsstater. Företag som kan minska sina utsläpp till en låg kostnad kan göra det och sälja eventuella överblivna utsläppsrätter till företag med högre kostnader. Det är av stor vikt att förstå hur de företag som ingår i systemet påverkas och agerar utifrån dess ramar. 2006 genomförde Anders Sandoff med flera en studie som undersökte företagens agerande, den rapporten finns publicerad i Naturvårdsverkets rapportserie (rapport 5679). Föreliggande rapport är en uppföljning av 2006 års studie. Liksom då ligger fokus på företagens agerande. Frågeställningar har bland annat inkluderat hur organisationen ser ut av företagens arbete med utsläppshandeln, vilka strategier som företagen har för handeln med utsläppsrätter, i vilken grad systemet leder till utsläppsminskningar inom företagen samt vilken syn företagen har på den framtida utvecklingen av utsläppshandeln.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner