Lagstiftnings- och acceptansfrågor av relevans för en etablering av CC

Rapporten är ett resultat från etapp 1 av Energimyndighetens CCS-program som genomförts tillsammans med svenska industrier och branschföreningar som har punktutsläpp av koldioxid. Övergripande syften med forskningsprogrammet är att bygga upp kunskap och kompe¬tens inom CCS-området för att på sikt bidra till att minska utsläppen av klimatpå¬verkande gaser, att utreda om och hur CCS kan bli en realitet i Sverige samt att forskning av gemensam bety¬delse för flera branscher ini¬tie¬ras och drivs framåt. Rapporten Lagstiftnings- och acceptansfrågor fokuserar på de legala frågorna för att etablera CCS och erfarenheter kopplade till acceptansfrågor.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner