Styrel: Prioritering av elanvändare vid elbrist

I enlighet med regleringsbrev genomfördes inom ramen för Styrel (styrning av el till prioriterade användare vid elbrist), bl a kommunala och regionala försök under 2008-2009. Det primära syftet med försöken var att praktiskt prova planeringsprocessen på lokal och regional nivå och att vid behov föreslå förändringar i det tidigare lämnade förslaget samt att peka på behov av åtgärder på central nivå inför ett nationellt införande av systemet. Försöken bidrog även till att skapa ytterligare kunskap om länsstyrelsens och övriga aktörers roll i planeringsprocessen samt problem som kan uppstå. Vidare skulle man i länsförsöken finna lösningar på tidigare identifierade problem såsom definition av samhällsviktig verksamhet, kriterier för vilka elanvändare som ska ges prioritet samt sekretess och säkerhetsskydd. I denna rapport redovisas överväganden och slutsatser från detta arbete. Mer information om Styrel och en del underbilagor till slutrapporterna från länen finns på www.energimyndigheten.se/styrel.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner