Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi

Hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas enligt artikel 22 i EU:s direktiv för användning av energi från förnybara energikällor (direktiv 2009/28/EG)

Energimyndigheten redovisar med denna rapport sitt förslag till Sveriges nationella rapportering av hur främjandet och användningen av energi från förnybara energikällor utvecklas, som regeringen ska lämnas till EU-kommissionen senast den 31 december 2011. Rapporten är en uppföljning av handlingsplanen för förnybar energi. Sverige ska lämna lägesrapporter för utvecklingen av förnybar energi vartannat år fram till och med 2021. I denna rapport framgår att den totala andelen energi från förnybara energikällor i Sverige år 2009 och 2010 uppgick till drygt 47 %. Utöver uppgifter om Sveriges mängd och andel energi från förnybara energikällor 2009 innehåller lägesrapporten bl. a också beskrivning av förändringar av styrmedel och åtgärder, utvecklingen av biomassa för energiändamål, en uppskattning av nettominskning av växthusgasutsläpp till en följd av användningen av förnybar energi, samt förutsättningar för och information om samarbetsmekanismer. Bilaga 1 och bilaga 2 finns endast digitalt att ladda ner.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner