Finansieringsinstrument för energieffektivisering

"I Energimyndighetens rapport Finansieringsinstrument för energieffektivisering utreds behov av finansiella energieffektiviseringsstöd för befintliga flerbostadshus och lokaler. I rapporten framgår att det behövs ökade satsningar på spridning av demonstrationsprojekt för både lokaler och flerbostadshus för att öka takten med att främja energieffektivisering. Det fortsatta arbetet bör inriktas på att fördjupa och bredda arbetet med exempelvis beräkningsmodeller, metoder och analyser vid upphandling, genomförande och utvärdering av energieffektiviseringslösningar med fokus på ett helhetsperspektiv vid energieffektivisering av befintlig bebyggelse. Härigenom skapas förutsättningar för att marknaden ska fungera bättre.

Energimyndigheten föreslår därför en inriktning på kunskapshöjande åtgärder. Därutöver anser Energimyndigheten att kreditgarantier kan vara ett sätt att undanröja hinder på kapitalmarknaden och föreslår därför att detta utreds vidare.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner