Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 176 - 200 av 330
Exkl. moms

Increased Energy Efficiency in India

During two years the Swedish Energy Agency and the Bureau of Energy Efficiency (BEE) in India cooperated in a project on energy efficiency. The main objective was to achieve increased energy efficiency in India through a capacitated BEE.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2014:10
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Industriell framgång kräver effektiv energianvändning

Idag står industrin för 38 procent av landets energianvändning, varav två tredjedelar går till de mest energiintensiva verksamheterna. Därför har de en nyckelroll om Sverige ska klara det nationella målet att användningen av energi ska effektiviseras med 20 procent fram till 2020

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2014:13
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Internationella klimatprojekt

I det internationella klimatarbetet är Kyotoprotokollet vägledande. Protokollet innehåller två projektbaserade mekanismer, gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling. De innebär samarbete mellan parter i olika länder som alla kan vinna på, samtidigt som projekten bidrar till en bättre miljö. Broschyren beskriver regelverket för de projektbaserade mekanismerna och redogör för Energimyndighetens arbete med internationella klimatprojekt. Broschyren har tagits fram för att möta det ökande intresset för gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling inom näringslivet och hos allmänheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2003:11
Utgivningsår: 2003
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Introduction to the BELOK Total Concept Method

This publication describes a method for assessing the potential for energy savings in a building. The BTC method differs from traditional methods for improving energy efficiency in that all the possible energy saving measures are carried out in one single

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2014:02
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Invest in Cleantech 2013

With this annual publication, the Swedish Energy Agency aims for an increased understanding for and interest in environmental and energy technology, cleantech, amongst different actors.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2013:27
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Invest in cleantech 2014

The Swedish Energy Agency aims for an increased interest in environmental and energy technology amongst different actors. This year's edition of Invest in cleantech describes potential opportunities and some success stories.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2014:25
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Investera i cleantech 2010

Investeringsläget inom svensk miljöteknik – cleantech, investeringsläget inom internationell miljöteknik, exportmöjligheter för svensk miljöteknik, flexibla mekanismer med projekt i utvecklingsländer för handel med utsläppsrätter inom ramen för Kyotoprotokollet, exportmöjligheter i länder inom ramen för billaterala avtalen t. ex. Kina och Indien.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:48
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Investera i cleantech 2013

Ett magasin om svensk miljöteknik från Energimyndigheten

Energimyndigheten vill med denna årliga skrift bidra till ökad förståelse för miljö- och energiteknik hos aktörerna på marknaderna. Ökad samverkan behövs för att innovationer och affärsidéer ska utvecklas till framgångsrika företag som kan bidra till att lösa klimatutmaningarna samtidigt som de genererar ekonomisk tillväxt.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2013:26
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Investera i cleantech 2014

Ett magasin om svensk miljöteknik från Energimyndigheten. Energimyndigheten vill bidra till ökad förståelse för miljö- och energiteknik hos aktörerna på marknaderna. Ökad samverkan behövs för att innovationer och affärsidéer ska utvecklas till framgångsrika företag som kan bidra till att lösa klimatutmaningarna samtidigt som de genererar ekonomisk tillväxt. I årets upplaga av Investera i cleantech möter vi olika företag som satsar på miljöteknik med framtida potential. Stort utrymme ägnas utvecklingen inom solenergi, som nu är inne i en ny fas som lockar många aktörer.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2014:24
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Investeringar i elproduktion - nya och mindre aktörers betydelse för minskad koncentration

Rapporten syftar till att övergripande bedöma om de kommande planerade investeringarna i ny elproduktionskapacitet kommer att minska ägarkoncentrationen i Sverige. I rapporten konstateras att det finns goda ekonomiska och tekniska förutsättningar för investeringar i ny elproduktion. Planerade tidsatta investeringsprojekt kommer emellertid inte att förändra helhetsbilden av den ägarmässiga koncentrationen av de svenska elproduktionsanläggningarna. E.ON, Fortum och Vattenfall kommer också fortsättningsvis att kontrollera knappt 85 procent av den svenska elproduktionen. Energimarknadsinspektionen bedömer vidare att restriktionerna för investeringar i storskalig vatten- och kärnkraft konserverar koncentrationen i den svenska elproduktionen. I rapporten lämnas också förslag på hur den legala prövningen;vid uppförande av nya produktionsanläggningar kan effektiviseras.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: EMIR 2007:05
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Kinas växande energibehov

Vad betyder Kinas energihunger för omvärlden? Att de internationella råoljepriserna slår nya rekord samtidigt som Kinas oljeimport rakar i höjden, är knappast en tillfällighet. Även om Kinas snabbt växande ekonomi inte är den enda förklaringen till de höga oljepriserna, är landets ökande energibehov en faktor som kommer att få allt större betydelse för handeln med energi i världen. Kinas uppköp av olje- och gastillgångar i utlandet utmanar den fria marknad för energi som USA och EU vill främja. I Centralasien pågår ett komplicerat spel om energiresurser, där gamla dispyter, stormaktsambitioner och militära åtaganden spelar viktiga roller. När världen går mot en situation med ökad knapphet på olja är Kinas agerande på energimarknaderna viktigt att studera för andra oljeimporterande länder.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2005:06
Utgivningsår: 2005
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Klimatplan för Örebro

Uthållig kommun - Goda exempel

Örebro kommun har tagit fram en klimatplan, som visar hur klimatbelastningen inom kommunens geografiska gränser ska kunna minska med 40 procent per invånare mellan 2000 och 2020. För den egna organisationen ska minskningen vara 50 procent under samma tidsperiod. Kommunens klimatkontor har ansvarat för arbetet, men ett 60-tal personer från andra förvaltningar, näringsliv och organisationer har också varit engagerade. Huvuddelen av de åtgärder som krävs bedöms vara ekonomiskt lönsamma. Klimatplanen antogs av kommunfullmäktige i juni 2010.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:41
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Koll på driften är räddningen för sporthallen

Faktablad om energianvändningen i sporthallar

Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:04
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Kom längre som medveten bilist

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:57
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Kommunala energiindikatorer

Denna handbok presenterar ett antal energirelaterade indikatorer som är utvalda och utformade för att vara användbara för landets kommuner. Dessa indikatorer underlättar för kommunerna att åskådliggöra framstegstakten i den egna kommunens skilda verksamheter. Kommuner som väljer att redovisa samma indikatorer kan dessutom jämföra sina framsteg med andra kommuner. Indikatorerna fokuserar främst på de energirelaterade områden som den kommunala organisationen har direkt eller indirekt rådighet över. Valet av indikatorer kopplar också till nationella och internationella mål inom energi- och klimatområdet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:30
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Kommunernas värmeberedskap. Förberedelser och lösningar för värmeförsörjning i kris

De flesta av landets kommuner har idag någon form av centraliserad värmeförsörjning, det vill säga fjärrvärme. Men även fjärrvärmen är beroende av el, för att driva cirkulationspumpar, brännare och styrsystem. Kommunerna har ansvaret för att trygga energiförsörjningen. Enligt rapporten har också ökade inköp av reservkraft under senare år förbättrat kommunernas beredskap. Men var fjärde kommun kan sakna reservkraft för att upprätthålla värmeproduktionen vid långvariga elavbrott. Det framgår av en rapport som Energimyndigheten tagit fram. I rapporten beskrivs hur värmeförsörjningen i fjärrvärmevärmda flerbostadshus kan tryggas under långvariga strömavbrott.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2001:18
Utgivningsår: 2001
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Kompetens avgörande för elkraftssektorns framgång

Lyckad insats

Energimyndigheten stödjer en rad forskningsprogram för att förbättra kompetensförsörjningen vid högskolor, universitet och de företag som verkar inom elkraftssektorn. Målet är att Sveriges energisystem ska bli långsiktigt hållbart och att branschen som idag sysselsätter mer än 130 000 svenskar ska fortsätta att utvecklas.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:27
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Kompetenscentrum Centre for Combustion Science and Technology

Kompetenscentrum CECOST syftar till att förbättra förbränningsprocesser avseende bränsleeffektivitet och miljöpåverkan

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:38
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion

Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion (HTC) ska bidra till omställningen till ett hållbart energisystem genom att bygga upp ny kunskap om högtemperaturkorrosion

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:40
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Kontroll av tvättmaskiners energieffektivitet och prestanda

Hur EU:s miljökrav säkerställs och vad konsumenten bör känna till. Tvättmaskinen är en av de vanligaste apparater som vi använder i hemmet. Den gör vårt vardagsliv både enklare och mer bekvämt. En av de globala trenderna är att tvättmaskiner görs allt mer energi- och vattensnåla, samtidigt som funktionen förbättras. Detta gör att miljöprestandan hos maskinerna blir allt bättre samtidigt som konsumenternas driftskostnader sänks. I den här broschyren publiceras en energimärknings- och ekodesignkontroll som utförts på 50 av de vanligaste tvättmaskinerna på marknaden. Kontrollen är viktig för att säkerställa att märkningen följs och att konsumentinformationen förblir korrekt. Broschyren presenterar också vad konsumenten bör känna till inför ett köp av tvättmaskin.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2014:26
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Krav på fläktar

Driftkostnaden för en fläktanläggning är upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd.;När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som den är i bruk.;Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.;Broschyrserien omfattar hittils: - Krav på fläktar - Krav på kylaggregat - Krav på pumpar - Krav på tryckluftssystem

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:09
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Krav på kylaggregat

Driftkostnaden för en kylanläggning är upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd.;När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som det är i bruk.;Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.;Broschyrserien omfattar hittills: • Krav på fläktar • Krav på kylaggregat • Krav på pumpar • Krav på tryckluftssystem

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:10
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Krav på pumpar

Driftkostnaden för en pumpanläggning är upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd.;När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som det är i bruk.;Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.;Broschyrserien omfattar hittills: • Krav på fläktar • Krav på kylaggregat • Krav på pumpar • Krav på tryckluftssystem

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:11
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Krav på tryckluftssystem

När du handlar upp ett nytt tryckluftssystem har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen under alla der som utrusningen är i drift.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:12
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Kunskapscentrum Waste Refinery

Waste Refinery arbetar för ett framtida samhälle där allt avfall omhändertas resursoptimalt och miljövänligt och omsätts till högkvalitativa råvaror och energiprodukter.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:37
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 176 - 200 av 330