Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 25 av 29
Exkl. moms

Energitjänster för ökad lönsamhet och minskad klimatpåverkan

Om ditt företag behöver hjälp med att energieffektivisera kan du anlita en leverantör av energitjänster. En energitjänst kan handla om att genomföra effektiva åtgärder för exempelvis belysning, ventilation, tryckluft eller uppvärmning. Här får du en kort introduktion vad en energitjänst är, vilka som är fördelarna och vart du kan vända dig för att få mer hjälp.

Identifierare: ET 2017:26
Utgivningsår: 2017
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Ett skepp kommer lastat

Sammandrag från Energimyndighetens nätverksevenemang.

Den här publikationen innehåller en sammanfattning av presentationer och diskussioner från Energimyndighetens nätverksevenemang om CCS, som hölls i Stockholm den 1 juni 2023.
Målet med evenemanget var att sprida kunskap och erfarenheter om koldioxidtransporter, för att på så sätt skapa en grund för framtida samarbeten kring infrastruktur för koldioxidtransport, både nationellt och internationellt. Valet av tema var en naturlig följd av förra årets evenemang. Där framkom det, både från diskussioner under själva evenemanget och från utvärderingen efteråt, att logistikfrågor och möjligheter till samarbeten ansågs intressant och viktigt.

Identifierare: ET 2023:12
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 25
ISBN 978-91-7993-137-7
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Från små steg till stora kliv

– En syntes av Industriklivets projekt inom bio-CCS.

Energimyndigheten ansvarar för den långsiktiga satsningen Industriklivet, som syftar till att stödja klimatomställningen i svensk industri. Denna rapport sammanställer lärdomar och erfarenheter om bio-CCS från projekt som mottagit stöd från Industriklivet. Rapporten har tagits fram av CIT Industriell Energi AB på uppdrag av Energimyndigheten under första halvan av 2022.

Identifierare: ER 2022:11
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 60
ISBN 978-91-7993-079-0
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Första, andra, tredje….

Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS.

Koldioxidavskiljning och lagring, så kallad Carbon Capture and Storage (CCS) är en viktig teknik för att reducera utsläpp och för att nå Sveriges klimatmål om negativa utsläpp till 2045. Infångning, avskiljning och lagring av koldioxid från förnybara källor (bio-CCS) är ett komplement till att minska utsläppen och en viktig pusselbit för att nå målet om negativa utsläpp. Energimyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram förslag på ett stödsystem för bio-CCS i form av omvända auktioner, denna rapport är slutredovisningen av uppdraget.

Identifierare: ER 2021:31
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 93
ISBN 978-91-7993-041-7
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Hinder för klimatomställning i processindustrin

En rapport inom regeringsuppdraget Innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser

Rapporten svarar mot ett regeringsuppdrag att redogöra för olika typer av hinder för minskade växthusgasutsläpp från den svenska processindustrin, redovisa vilka insatser inom forskning, innovation och demonstration som bedöms nödvändiga på området samt belysa effekter på andra miljömål.

Identifierare: ER 2019:20
Utgivningsår: 2019
Format: A4
Lagersaldo: 33
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Industrin – nuläge och förutsättningar för omställning

En nulägesanalys inom Industriklivet.

Årets rapport ger en översikt över och en bakgrund till industrins största utsläppskällor och de huvudsakliga teknikspåren för nettonollutsläpp inom industrin. Dessa är biomassa, vätgas, elektrifiering samt CCS och CCU. De branscher inom industrin som står för majoriteten av de processrelaterade utsläppen är i fokus. Rapporten ger också en överblick över potentialen för negativa utsläpp och vilka utmaningar som föreligger (tekniska, ekonomiska och logistiska) för att uppnå negativa utsläpp genom koldioxidinfångning.

Identifierare: ER 2021:27
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 100
ISBN 978-91-7993-036-3
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Industrin – nuläge och förutsättningar för omställning

En nulägesanalys inom Industriklivet.

Rapporten beskriver nuläge och förutsättningar för svensk industri att ställa om till fossilfria processer med ett särskilt fokus på fem centrala tekniker för omställning och de branscher som står för majoriteten av de processrelaterade utsläppen. I rapporten beskrivs även potential och förutsättningar till negativa utsläpp och berör även insatser inom industrin som kan bidra till klimatomställningen i övriga samhället. Årets upplaga har extra fokus på förutsättningar som behöver komma på plats för att möjliggöra industrins omställning.

Identifierare: ER 2022:13
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 115
ISBN 987-91-7993-084-4
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Industrin – nuläge och förutsättningar för omställning

En nulägesanalys inom Industriklivet.

Rapporten beskriver nuläge och förutsättningar för svensk industri att ställa om till fossilfria processer med ett särskilt fokus på fem centrala tekniker för omställning och de branscher som står för majoriteten av de processrelaterade utsläppen. I rapporten beskrivs även potential och förutsättningar till negativa utsläpp och berör även insatser inom industrin som kan bidra till klimatomställningen i övriga samhället. Årets upplaga har extra fokus på förändrad styrning på EU-nivå som förväntas påverka industrins förutsättningar att ställa om.
Till rapporten finns en bilaga med figurer och tabeller i Excel. Klicka på Ladda ner för att hämta filen.

Identifierare: ER 2023:22
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 141
ISBN 978-91-7993-141-4
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och hur de kan minskas

Rapporten är en nulägesanalys av industrins processrelaterade växthusgasutsläpp och möjligheter att minska dessa. Energianvändning, utsläpp och tekniker för att minska utsläppen beskrivs, liksom branschernas marknadssituation och ekonomi. Rapporten fokuserar på järn- och stålindustrin, mineralindustrin (cementproduktion), raffinaderi och kemiindustri samt övriga metallverk. Nulägesanalysen är en del av regeringsuppdraget Industriklivet och har sin utgångspunkt i en tidigare framtagen nulägesanalys (ER 2017:4).

Identifierare: ER 2018:24
Utgivningsår: 2018
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och hur de kan minskas

En nulägesanalys inom regeringsuppdraget Industriklivet.

Rapporten är en nulägesanalys av industrins processrelaterade växthusgasutsläpp och möjligheter att minska dessa. Energianvändning, utsläpp och tekniker för att minska utsläppen beskrivs, liksom branschernas marknadssituation och ekonomi. Rapporten fokuserar på järn- och stålindustrin, mineralindustrin (cementproduktion), raffinaderi och kemiindustri samt övrig metallindustri och gruvor. Nulägesanalysen är en del av regeringsuppdraget Industriklivet och har sin utgångspunkt i en tidigare framtagen nulägesanalys (ER 2018:24).

Identifierare: ER 2019:22
Utgivningsår: 2019
Format: A4
Lagersaldo: 31
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Internationella klimatinsatser till stöd för Parisavtalets genomförande

Enligt reglegingsbrevet för 2017 ska Energimyndigheten utreda och föreslå vilka internationella klimatinsatser som Sverige kan bedriva inom ramen för Artikel 6 i Parisavtalet. Föreliggande rapport utgör avrapportering av uppdraget.

Identifierare: ER 2017:15
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 30
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Internationella samarbeten till stöd för Parisavtalets genomförande

Regeringen har gett Statens energimyndighet i uppdrag att analysera vilken roll internationella klimatinsatser och nya samarbetsformer inom ramen för Artikel 6 i klimatavtalet från Paris kan spela i genomförandet av det internationella klimatavtal som ska gälla för perioden efter 2020.

Identifierare: ER 2016:24
Utgivningsår: 2016
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Metod för att beräkna Sveriges energiavtryck

Indikatorer för energianvändning såsom miljöpåverkan kan beskrivas utifrån två olika perspektiv: ett produktionsperspektiv och ett konsumtionsperspektiv. Denna rapport beskriver olika metoder för att beräkna energiavtryck, ta fram en metod på en ny indikator av energiavtryck samt belysa generationsmålet utifrån denna beräkning.

Identifierare: ER 2016:04
Utgivningsår: 2016
Format: .
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Nulägesanalys

Underlag till regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser

Nulägesanalys som beskriver växthusgasutsläpp, energianvändning och de större tillverkningsprocesser som leder till utsläpp, liksom möjliga tekniker för att minska dem. I rapporten berörs även branschernas arbete med FOI, ekonomi och marknadssituation. Rapporten fokuserar på processutsläpp och därför på branscherna järn- och stålproduktion, övriga metallverk, mineralindustri och raffinaderi och kemi.

Identifierare: ER 2017:4
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Processrelaterade och negativa utsläpp – nuläge och förutsättningar för omställning

En nulägesanalys inom Industriklivet.

Rapporten är en nulägesanalys av industrins processrelaterade växthusgasutsläpp i Sverige och möjligheterna att minska dessa. Fokus är på de branscher inom industrin som står för majoriteten av de processrelaterade utsläppen. Rapporten är också en nulägesanalys av potentialen för negativa utsläpp, och var denna är som störst. I årets rapport görs också en genomgång av huvudsakliga teknikspår för omställningen inom industrin. Nulägesanalysen är en del av regeringsuppdraget Industriklivet och har sin utgångspunkt i en tidigare framtagen nulägesanalys (ER 2019:22).

Identifierare: ER 2020:28
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 96
ISBN 978-91-89184-79-4
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Redovisning av Sveriges utsläppsminskningsenheter

Rapporten handlar om hur Sveriges utsläppsminskningsenheter bör bokföras och redovisas inom staten.

Identifierare: ER 2016:18
Utgivningsår: 2016
Format: .
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Styrmedel för CCS och CCU

Avskiljning och lagring respektive användning av koldioxid.

Statens Energimyndighetet har fått i uppdrag att utreda och föreslå styrmedel för CCS (Carbon Capture and Storage) och CCU (Carbon Capture and Utilization). I uppdraget ingick också att analysera CCU:s långsiktiga klimateffekter och potential att bidra till Sveriges klimatmål. Den här rapporten är vår redovisning av uppdraget.

Identifierare: ER 2023:26
Utgivningsår: 2024
Sidomfång: 68
ISBN 978-91-7993-146-9
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Särskild redovisning av Energimyndighetens arbete med utformning av stödsystem för bio-CCS 2022

I regleringsbrevet för 2022 fick Energimyndigheten ett särskilt anslag för förberedelser kopplade till ett driftstöd för avskiljning, infångning, transport och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS). Enligt villkor för anslaget ska Energimyndigheten för varje verksamhetsår lämna en särskild redovisning av verksamheten under anslagsposten till Regeringskansliet, senast 31 mars påföljande år. Denna rapport är en sådan redogörelse för Energimyndighetens arbete under 2022.

Identifierare: ER 2023:11
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 20
ISBN 978-91-7993-116-2
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Utformning av ett stödsystem för avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung

Särskild redovisning av arbetet under 2023.

Energimyndigheten har sedan 2022 ett uppdrag att utforma ett stödsystem för bio-CCS. Enligt regleringsbrevet ska Energimyndigheten varje verksamhetsår lämna en särskild redovisning om arbetet med stödsystemet till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 31 mars påföljande år. Denna rapport är en sådan redogörelse för Energimyndighetens arbete under 2023.

Identifierare: ER 2024:13
Utgivningsår: 2024
Sidomfång: 18
ISBN 978-91-7993-166-7
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vätgas och vätgasinfrastruktur i det svenska energisystemet

Delrapport inom uppdraget att samordna arbetet med vätgas i Sverige

Rapporten är Energimyndighetens delredovisning av uppdraget att samordna arbetet med vätgas i Sverige. Rapporten redovisar en kartläggning av planerad användning, produktion och överföring av vätgas i Sverige. En modellering har gjorts som visar hur utbyggnad av vätgasinfrastruktur kan samspela med elsystemet och energisystemet i stort, samt en analys av hur vätgas kan avlasta elnätet och jämna ut toppar. Slutligen ingår en kartläggning av befintliga styrmedel inom vätgasområdet. Det konstateras att grundläggande regelverk saknas för att en vätgasmarknad ska kunna utvecklas i Sverige. Energimyndigheten föreslår att en statlig offentlig utredning tillsätts för att ta fram ett sådant inom ramen för det nyligen reviderade gasmarknadspaketet. Föreskrifter för säker hantering finns men behöver uppdateras och förutsättningarna för detta bör säkerställas.

Identifierare: ER 2024:07
Utgivningsår: 2024
Sidomfång: 116
ISBN 978-91-7993-155-1
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Årsrapport 2015 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Identifierare: ER 2016:02
Utgivningsår: 2016
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Årsrapport 2016 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Identifierare: ER 2017:5
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Årsrapport 2017 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet stödjer klimatprojekt i utvecklingsländer och bidrar till utveckling av nya samarbetsformer. Under 2017 har programmet fokuserat på uppföljning av projekten i den bilaterala projektportföljen samt bidrag till utveckling av samarbetsformer under Parisavtalet.

Identifierare: ER 2018:3
Utgivningsår: 2018
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Årsrapport 2018 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet stödjer klimatprojekt i utvecklingsländer och bidrar till utveckling av nya internationella samarbetsformer under Parisavtalet.
Under 2018 har arbetet fokuserat på att påverka utformningen av regelverket för internationellt samarbete under Parisavtalet (artikel 6) i de internationella klimatförhandlingarna, samt förberedande insatser och metodutveckling av artikel 6.

Identifierare: ER 2019:5
Utgivningsår: 2019
Format: .
Lagersaldo: 9
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsrapport 2019 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet syftar till att bidra till utsläppsminskningar och energiomställning i utvecklingsländer genom insatser som främjar exempelvis förnybar energi, energieffektivisering samt avfallshantering.

Programmet omfattar även nya internationella samarbetsformer under Parisavtalet. Under 2019 har fokus varit att bidra till de internationella klimatförhandlingarna, ingå i nya samarbeten som syftar till förvärv av utsläppsminskningsenheter under Parisavtalet samt att stödja kapacitetsuppbyggnad för att utvecklingsländer ska ha möjlighet att kunna delta i sådana samarbeten.

Identifierare: ER 2020:2
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 31
ISBN 978-91-89184-49-7
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 1 - 25 av 29