Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 326 - 350 av 463
Exkl. moms

Styrmedel för att främja användning och produktion av biodrivmedel

Detta är ett internt initerat projekt med syfte att öka kunskap om styrmedel för biodrivmedel och hur de kan påverka användning och produktion av biodrivmedel. En översiktlig analys av flera styrmedel utförs varefter tre styrmedel väljs ut för vidare analys. Resultat är att kvotplikt är ett lämpligare styrmedel än dagens skattebefrielse då måluppfyllelsen är bättre och kostnaderna lyfts från statsfinanserna. Inkluderande av transportsektorn i EU:s handelssystem är ett lämpligt styrmedel om ett tak ska sättas på koldioxid men för att uppfylla ett visst mål om andel biodrivmedel i transportsektorn ger det troligen inte tillräckligt incitament. Vad gäller stöd för teknikutveckling visas möjligheter för finansiering av pilot och demonstrationsanläggningar och incitament att öka företags vilja att investera i denna typ av anläggningar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2007:31
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 31
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1942
Sidomfång: 140
Antal:
Ladda ner
Beställ

Styrmedel för havsbaserad vindkraft

Föreliggande rapport har gjorts på uppdrag av Energimyndigheten. Rapporten är framtagen av Patrik Söderholm, Luleå tekniska universitet. Den innehåller en genomgång och analys av möjliga alternativa styrmedel för främjande av elproduktion från havsbaserad vindkraft. I Patrik Söderholms uppdrag ingick inte att analysera om särskilt styrmedel behövs eller ej.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2009:09
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 65
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2133
Sidomfång: 58
Antal:
Ladda ner
Beställ

Styrmedel för industriell spillvärme

Detta är en internt initierad förstudie inom Energimyndigheten i syfte att utgöra beslutsunderlag hur myndigheten ska arbeta vidare med frågan om utnyttjande av industriell spillvärme. En studie utförd av ÅF-Process utgör underlag till förstudien: ER2008:16 Analys av metoder för att öka incitament för spillvärmesamarbeten. I förstudien ingår bland annat styrmedelsanalys, översikt över gjorda potentialbedömningar av industriell spillvärme, hinder och möjligheter för spillvärmesamarbeten samt analys av lämpligheten i att sätta en enhetlig definition på industriell spillvärme. Förstudien föreslår fortsatt utredning om en ”funktion för spillvärmesamarbeten” som ska arbeta med att uppmuntra utnyttjande av industriell spillvärme samt fortsatt arbete med att öka kunskap om potentialer. Då konkurrensen i fjärrvärmenäten mellan industriell spillvärme, biokraftvärme och avfallsförbränning bedöms ha ökat, föreslås också en fortsatt studie om hur värmeunderlaget i fjärrvärmenät kan utnyttjas på mest resurseffektiva sätt, också med avseende på förväntade förändringar som påverkar fjärrvärmenäten, exempelvis energieffektivisering i bostadsbeståndet och nya spillvärmekällor.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2008:15
Utgivningsår: 2008
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2037
Sidomfång: 47
Antal:
Ladda ner
Beställ

Styrmedel för minskad miljöpåverkan

En rapport om energi och miljömål

Denna rapport utgör ett av underlagen till rapporten ”Energi som miljömål” (ET 2007:21). I Energimyndighetens uppdrag att redovisa energisektorns miljöpåverkan i den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålen ingår att beskriva vilka styrmedel som idag verkar inom energisektorn och att ge förslag på eventuella förändrade styrmedel. I denna underlagsrapport redovisas dessa uppgifter.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2007:17
Utgivningsår: 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1917
Sidomfång: 194
Ladda ner

Styrmedel för ökad användning av biodrivmedel i bensin och diesel

Denna rapport är en sammanfattning över viktiga ställningstaganden vid utformningen av ett långsiktigt styrmedel för att ersätta bensin och diesel. Rapporten innehåller även information om marknadsläget, marknadsförutsättningar och potentialer för tillförsel av biomassa. Rapporten är framtagen i samarbete med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Format: ,
Identifierare: ER 2016:30
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2782
Sidomfång: 72
Antal:
Ladda ner
Beställ

Styrmedel inom klimatpolitiken

Med hjälp av modellverktyget MARKAL har olika ekonomiska styrmedel såsom handel med utsläppsrätter, handel med elcertifikat och koldioxidskatter analyserats. Analysen är gjord av Profu AB i Göteborg. Beräkningarna visar bl.a. att det finns ett stort värde i att genomföra reduktionsåtaganden internationellt istället för nationellt. Orsaken är att marginalkostnaden för reduktionsåtgärderna är olika stora i olika länder. Beräkningarna ger också en indikation av vid vilka prisnivåer Norden som helhet blir nettosäljare respektive köpare av utsläppsrätter. I rapporten görs en genomgång av effekter av att kombinera en utsläppsrättshandel med elcertifikat. Bl.a. visar beräkningarna att om priset på en utsläppsrätt stiger så sjunker certifikatpriset samt att vissa elproduktionstekniker är kostnadseffektiva både inom certifikatsystemet och systemet för en utsläppsrättshandel.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2003:21
Utgivningsår: 2003
Lagersaldo: 62
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1567
Sidomfång: 95
Antal:
Ladda ner
Beställ

Styrmedlens interaktion

En analys av hur sex ekonomiska styrmedel bidrar till klimatmålet och till försörjningstrygghet

Under de senaste åren har flera nya styrmedel tagits i bruk i Sverige. Härigenom har komplexiteten ökat, särskilt som det nu är flera styrmedel med samma syften som träffar energiaktörerna. Det finns därför ett behov att veta hur olika typer av styrmedel samverkar med varandra och i vilken mån de kan utgöra ett komplement till varandra. I rapporten har några ekonomiska styrmedel som påverkar de energipolitiska målen analyserats. ;Alla de studerade styrmedlen påverkar fler än ett mål. Det finns en dubbelstyrning inom klimatområdet som bör kunna ses över. För det fortsatta arbetet är det viktigt att man tydliggör styrmedlets syfte.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2006:37
Utgivningsår: 2006
Lagersaldo: 16
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1851
Sidomfång: 119
Antal:
Ladda ner
Beställ

Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer

En tillförlitlig elförsörjning har avgörande betydelse för dagens samhälle. Elstörningar av allvarlig karaktär inträffar sällan, men kan idag få mer betydande konsekvenser än vad de hade fått för tio eller tjugo år sedan. Samhället måste ha en genomtänkt beredskap för att minska konsekvenserna av dessa störningar. Vid omfattande och långa avbrott är det, för att säkra de viktigaste samhällsfunktionerna, viktigt att prioriteringar inte hindras av lagar och förordningar samt att nödvändig teknik finns utvecklad och installerad. Förstudierapporten belyser dagens teknikska, organisatoriska och juridiska problem samt pekar på möjligheter för framtida stryning av el till prioriterade användare vid bristsituationer.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2004:31
Utgivningsår: 2004
Lagersaldo: 39
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1667
Sidomfång: 94
Antal:
Ladda ner
Beställ

Stöd till förnybar el i andra länder

I rapporten beskrivs utformningen av stöd till el från förnybara källor i ett urval länder. Tyngdpunkten ligger på EU:s medlemsländer och de länder som ingår i den nordiska elmarknaden. Beskrivningarna har koncentrerats på de system som innehåller så kallade gröna certifikat. Sådana system tillämpas eller diskuteras förutom inom EU även i Australien, Kina, Indien och USA. Beskrivningarna av system med certifikat omfattar samtliga aktuella EU-länder samt Australien och Texas. Utöver kvotsystemen inom EU:s medlemsländer beskrivs även stöd genom fastpris i Tyskland och Spanien samt traditionella stöd genom subventioner eller skatterabatter i de nordiska länderna. Före avregleringen har många länder tillämpat åtgärder för att stödja el från förnybara källor och småskalig produktion genom plikt att köpa upp el eller prioriterat tillträde till näten. Den pågående avregleringen av elmarknaderna inom EU ska öka konkurrensen bland elproducenter och ge konsumenter lägre priser. El från förnybara energikällor kan i regel inte konkurrera med konventionell el utan särskilda åtgärder. Samtidigt finns behovet att främja denna form av elproduktion både för att främja en hållbar utveckling och för att uppnå åtaganden enligt Kyotoprotokollet. Utvecklingen har ökat behovet av att finna nya stödsystem som inte snedvrider elmarknaden. Utgångspunkten för systemen med gröna certifikat är att också marknaden för el från förnybara källor ska styras av marknadsbaserad prisbildning. Det pågår ett intensivt arbete med att ufroma olika stödsystem. Rapporten speglar förhållanden under sommaren 2001. Förändringar och erfarenheter kan ske snabbt. I flertalet fall ges därför referenser där ytterligare information kan sökas.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2001:16
Utgivningsår: 2001
Lagersaldo: 35
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1431
Sidomfång: 92
Antal:
Ladda ner
Beställ

Systemet för hållbarhetskriterier i Sverige

En utvärdering av regelverkets praktiska tillämpning

Förnybartdirektivet har angett ett antal hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Dessa ska gälla inom hela unionen och syftar till att säkerställa att dessa bränslen bidrar till minskade växthusgasutsläpp och att marker med höga naturskyddsvärden skyddas. Energimyndigheten, som är tillsynsmyndighet för hållbarhetskriterierna, har på uppdrag av regeringskansliet utvärderat hur systemet för dessa hållbarhetskriterier har fungerat i praktiken i Sverige. Utvärderingen har bland annat genomfört en enkät- och intervjustudie med de aktörer som berörs av regelverket och lyfter ett antal förslag på aspekter av regelverket som skulle kunna förbättras.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: -
Identifierare: ER 2015:21
Utgivningsår: 2015
Lagersaldo: 10
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2727
Sidomfång: 90
Antal:
Ladda ner
Beställ

Systemstudie av möjligheter att etablera en infrastruktur för CCS i Östersjöregionen

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2010:36
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2293
Sidomfång: 247
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sårbarhet hos fjärrvärmeförsörjning med tonvikt på känslighet för elavbrott

Storstockholm har flera olika fjärrvärmesystem, delvis hopkopplade. Fjärrvärmeavbrott kan innebära en mycket svår påfrestning på samhället. Största sårbarheten i fjärrvärmeförsörjningen ligger i känslighet för långvariga elavbrott. Kraftvärmeverk kan producera både elkraft och fjärrvärme men är oftast beroende av att kunderna kan ta emot värme för att elproduktionen skall vara möjlig. För detta måste de ha el till sina cirkulationspumpar. Det är svårt att planera samsektionering av elsystem och fjärrvärmesystem så att ett kraftvärmeverk kan producera el för att i första hand de egna värmekunderna skall få elkraft. För hög säkerhet i systemen krävs andra metoder. Ett kraftvärmeverk kan dock köras några timmar med fjärrvärmevattnet som energilagringsbuffert för värme. Rapporten beskriver el- och fjärrvärmesystemen i Storstockholm. Dessutom beskrivs ett scenario med långvarigt elavbrott som visar komplikationer som kan uppstå i några hypotetiska kommuner med samkörande fjärrvärmeföretag. ;Rapporten avslutas med 18 förslag på åtgärder som verkar för höjd värmesäkerhet och höjd värmeberedskap för tätorter med fjärrvärme.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2005:31
Utgivningsår: 2005
Lagersaldo: 34
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1738
Sidomfång: 86
Antal:
Ladda ner
Beställ

Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura

Regeringen har gett i uppdrag åt Energimyndigheten att utreda förutsättningarna för ett krav på särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens fakturor och om det är en lämplig åtgärd för att öka elkundens medvetenhet om elcertifikatsystemet och om deras eget bidrag till detta system. Denna rapport innehåller Energimyndighetens redovisning av uppdraget.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2012:18
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 9
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2412
Sidomfång: 39
Antal:
Ladda ner
Beställ

Teknologiska innovationssystem inom energiområdet

Rapportens syfte är att illustrera hur ett praktiskt inriktat ramverk, teknologiska innovationssystem (TIS), kan användas av analytiker och beslutsfattare vid departement och myndigheter för att analysera strategiskt viktiga teknikområden samt identifiera systemsvagheter som motiverar särskilda politiska åtaganden. I rapporten analyseras fem teknikområden: havsbaserad vindkraft, marin energi, solceller, elektrifierade tunga fordon och bioraffinaderier. För varje område identifieras systemsvagheter som hindrar dess vidare utveckling, vilka som kan åtgärdas av systemets aktörer och vilka som motiverar särskilda politiska åtaganden. Rapporten utgör ett underlag för att åstadkomma ökad innovation, teknikspridning och industrialisering inom ovan nämnda teknikområden. Vidare presenteras lärdomar från genomförda studier kring vad en aktiv teknikpolitik innebär samt en metod för projektbedömningar från ett systemperspektiv.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2014:23
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 15
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2657
Sidomfång: 309
Antal:
Ladda ner
Beställ

Teknologiska innovationssystem inom energiområdet: En sammanfattning

Sammanfattning av rapporten ” Teknologiska innovationssystem inom energiområdet: En praktisk vägledning till identifiering av systemsvagheter som motiverar särskilda politiska åtaganden”

Föreliggande rapport är en sammanfattning av rapporten Teknologiska innovationssystem inom energiområdet: En praktisk vägledning till identifiering av systemsvagheter som motiverar särskilda politiska åtaganden, ER 2014:23. Rapporten illustrerar hur ett praktiskt inriktat ramverk, teknologiska innovationssystem (TIS), kan användas av analytiker och beslutsfattare vid departement och myndigheter för att analysera strategiskt viktiga teknikområden samt identifiera systemsvagheter som motiverar särskilda politiska åtaganden. Fem teknikområden analyseras: havsbaserad vindkraft, marin energi, solceller, elektrifierade tunga fordon och bioraffinaderier. För varje område identifieras systemsvagheter som hindrar dess vidare utveckling, vilka som kan åtgärdas av systemets aktörer och vilka som motiverar särskilda politiska åtaganden. Rapporten utgör ett underlag för att åstadkomma ökad innovation, teknikspridning och industrialisering inom ovan nämnda teknikområden. Vidare presenteras lärdomar från genomförda studier kring vad en aktiv teknikpolitik innebär samt en metod för projektbedömningar från ett systemperspektiv.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2014:31
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 27
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2656
Sidomfång: 32
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ten Years of Energy Labelling of Domestic Appliances 1995-2005

This report contains ten years’ of collated experience from the work with compulsory energy labelling 1995–2005. The Swedish Energy Agency takes over from the Swedish Consumer Agency and assumes the responsibility for supervision and tests from 2006.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ER 2006:18
Utgivningsår: 2006
Lagersaldo: 85
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1814
Sidomfång: 58
Antal:
Ladda ner
Beställ

The Climate report 2001

The Swedish Energy Agency has been instructed by the Government to assist the Environmental Protection Agency in preparing material for the third National Report to the Convention of Climate Change. ;The study shows that the Swedish energy and carbon dioxide taxation policy is the most effective measure for reducing carbon dioxide emissions, although other measures intended to encourage the efficiency of energy use and use of renewable energy also contribute. ;It is expected that, as a result of the various incentive programmes, carbon dioxide emissions will have been reduced by 3-4 million tonnes by 2000/2005, of which a significant part will have been reduced in other countries.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ER 6:2002
Utgivningsår: 2002
Lagersaldo: 34
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1465
Sidomfång: 286
Antal:
Ladda ner
Beställ

The consequences of an expanded electricity certificate market

The Government has instructed the Swedish Energy Agency to investigate the expected consequences of an expanded electricity certificate trading market. The main purpose of the work is to identify and assess the consequences of short-term and long-term effects, to identify and analyse the basic criteria that will need to be fulfilled by the countries, and to present and evaluate possible models for assigning quotas to the countries. The work also includes consideration of the implications of EU legislation on an expanded market, together with a presentation of any necessary legal changes that will be required.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ER 2005:18
Utgivningsår: 2005
Lagersaldo: 44
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1713
Sidomfång: 164
Antal:
Ladda ner
Beställ

The Swedish Energy Agency´s methodology for long-term energy projectio

The Swedish Energy Agency is responsible for making long term projections of the Swedish energy consumption and energy supply. This report presents the step-by-step process and the models used in produsing long-term projections of energy supply and energy consumption at the Swedish Energy Agency.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ER 2005:37
Utgivningsår: 2005
Lagersaldo: 35
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1764
Sidomfång: 42
Antal:
Ladda ner
Beställ

Tillgång på förnybar energi

En rapport om energi och miljömål

Rapporten omfattar en litteraturstudie över potentialbedömningar för förnybar energi från energislagen avfall, industriell spillvärme, skog (inklusive lutar), sol, vattenkraft, vind, våg och åker. Potentialbedömningarna gäller både kort (10-15 år) och lång sikt. År 2004 uppgick användning av förnybar energi från de studerade energislagen till 174 TWh där vattenkraften och skogen (inklusive lutar) stod för knappt 90 %. Summerar man potentialbedömningarna på kort sikt uppgår potentialen till mellan 161 och 262 TWh. I absoluta tal kommer den enskilt största potentialen från skogen. Potentialen från avfall, industriell spillvärme, lutar, vattenkraft och åker utnyttjas idag till stor del medan potentialen för sol och vind är i stort sett outnyttjad. Ingen av potentialbedömningarna för vågkraft anger en möjlig potential på kort sikt. Rapporten utgör ett av underlagen till "Energi som miljömål" (ET 2007:11)

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2007:20
Utgivningsår: 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1920
Sidomfång: 74
Ladda ner

Top-down CO2 Emission Baselines for the Estonian District Heating Sect

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ER 2000:15
Utgivningsår: 2000
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1319
Sidomfång: 40
Antal:
Ladda ner
Beställ

Torrår

Utvecklingen på elmarknaden - iakttagelser från åren 2002 och 2003.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2004:7
Utgivningsår: 2004
Lagersaldo: 50
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1615
Sidomfång: 64
Antal:
Ladda ner
Beställ

Trygg energiförsörjning 2007

Rapporten sammanställer kunskapsläget och analyserar översiktligt de väsentligaste hoten, riskerna och sårbarheterna i den svenska energiförsörjningen avseende läget 2007. Redovisningen sker dels kortfattat utifrån generella hotbilder, dels mer utförligt utifrån energisystemets huvudprocesser. I rapporten förs också resonemang kring hur strukturella förändringar, dvs. internationell och nationell politik, rationaliseringar, teknikutveckling m.m. kan påverka tryggheten i energiförsörjningen. Rapporten redovisar vilket ansvar som de olika aktörerna i energisystemet har för att skapa en trygg energiförsörjning. Det egna ansvaret verkar inte vara känt fullt ut hos var och en, vilket leder till felaktiga förväntningar på tryggheten i energiförsörjningen och därmed bristande förmåga att kunna hantera störningar i energiförsörjningen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2008:07
Utgivningsår: 2008
Lagersaldo: 684
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2015
Sidomfång: 63
Antal:
Ladda ner
Beställ

Trygg energiförsörjning 2009

Trygg energiförsörjning 2009 beskriver och analyserar hot, risker och sårbarheter i den svenska energiförsörjningen. Hotbilden analyseras utifrån översiktliga beskrivningar av viktiga processer i energisystemet (värmeförsörjning, olja/drivmedel, el och gas). Särskilt tas upp händelser från det senaste året som varit intressanta ur perspektivet trygg energiförsörjning. Rapporten tar upp tendenser på den globala marknaden och strukturella förändringar som har betydelse för tryggheten i energiförsörjningen. Kortfattat beskrivs vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Centralt är att enskilda individer har ett eget ansvar för att klara de störningar som kan uppstå i energiförsörjningen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2009:31
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 432
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2150
Sidomfång: 67
Antal:
Ladda ner
Beställ

Trygg energiförsörjning 2010

Syftet med denna rapport är att övergripande redovisa en samlad bild över hot, risker, sårbarheter och förmågor som finns inom energisektorn inkluderande energianvändarna. Rapporten är främst avsedd att vara ett underlag för myndighetens arbete att öka tryggheten i energiförsörjningen och ge en balanserad bild av de risker som finns och/eller kan tänkas uppkomma i takt med den fortsatta utvecklingen av energimarknaden och en förändrad hotbild.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2010:38
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 26
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2253
Sidomfång: 97
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 326 - 350 av 463