Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 25 av 75
Exkl. moms

100 procent förnybar el

Delrapport 2 - Scenarier, vägval och utmaningar

Den här rapporten är den andra delen av två i vårt egeninitierade projekt som med ett brett samhällsperspektiv blickar fram mot 2040-talet och ett 100 procent förnybart elsystem. Utgångspunkten i analysen är ett antal scenarier med olika typer av förnybar elmix och geografisk fördelning. Vi föreslår också ett antal åtgärder som bör prioriteras för att underlätta omställningen.

Identifierare: ER 2019:6
Utgivningsår: 2019
Format: .
Lagersaldo: 28
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bioenergy Systems in Sweden

Climate Impacts, Market Implications, and Overall Sustainability.

Denna syntesrapport fokuserar på klimatpåverkan av bioenergisystem i Norden och metoder för att utvärdera dessa effekter. För att bioenergi ska anses vara hållbar behöver man ta hänsyn till flera faktorer. En av de viktigaste är hur bioenergisystemet påverkar nettoutsläppen av växthusgaser vid utvinning, produktion, transport och energiomvandling samt vilka förändringar i mängden kol lagrat i biomassa och mark som biomassaproduktionen orsakar.

Identifierare: ER 2018:23
Utgivningsår: 2018
Format: -
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Bli en certifierad installatör av förnybar energi

En flyer för den som vill bli certifierad installatör av förnybar energi.

Identifierare: ET 2023:08
Utgivningsår: 2023
Format: ,
Lagersaldo: 199
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bygglov som hinder mot solceller på villatak

Kartläggning av kommunernas hantering av processer och information till villaägare

Krav på bygglov beskrivs ofta som ett hinder mot ökade installationer av solceller på villatak. Villkoren för bygglov för solceller bestäms i hög utsträckning av kommunerna själva, vilket lett till att villkoren skiljer sig avsevärt mellan olika kommuner. Undersökningen bakom denna rapport syftade till att öka kunskapen om hur stort hinder bygglov utgör mot utbyggnad av solceller på villatak i Sveriges kommuner.

Identifierare: ER 2018:12
Utgivningsår: 2018
Format: A4
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Delredovisning av uppdraget att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel

Insatser som är möjliga att implementera på kort sikt

Energimyndigheten redogör med denna rapport sin delredovisning av uppdraget att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel, M2015/636/Ee (delvis) och M2015/2853/Ee, Regeringsbeslut II:2. Energimyndigheten redovisar uppdraget till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet). Redovisningen utgörs av två skriftliga inlämnande. Den första ska innehålla en preliminär analys och lämnas senast den 29 mars 2016. Slutredovisning avser uppdragets alla delar och sker senast den 17 oktober 2016. Delredovisningen fokuserar på att beskriva nuläget för solcellsmarknaden i Sverige, eventuella regelverksändringar som är möjliga att genomföra på kort sikt, preliminära slutsatser samt områden som Energimyndigheten fortsatt avser att utreda inom ramen för detta uppdrag.

Identifierare: ER 2016:06
Utgivningsår: 2016
Format: -
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Effekter i elsystemet från en ökad andel solel

Rapporten är en underlagsrapport till Energimyndighetens uppdrag att ta fram en strategi för utbyggnaden av solel. Syftet med rapporten är att belysa vilka effekter som kan uppstå i elsystemet om utbyggnaden av solel tar fart, i enlighet med utbyggnadstakten i solstrategin. Rapporten innehåller lösningsförslag för hur effekterna på kort och lång sikt ska hanteras.

Identifierare: ER 2016:22
Utgivningsår: 2016
Format: ,
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Energipilot Gotland

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att möjliggöra att Gotland blir en pilot i omställningen till ett hållbart energisystem. Färdplanen är framtagen i samverkan med flera myndigheter och flera offentliga och privata aktörer. Färdplanen föreslår drygt 20 åtgärder inom områdena Lokal förankring och kapacitet, Flexibelt och robust elsystem, Klimatsmart industri, Fossilfritt transportsystem, Resurseffektiv bebyggelse, Areella näringar samt Trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor

Identifierare: ER 2019:09
Utgivningsår: 2019
Format: .
Lagersaldo: 8
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fakta om elcertifikatsystemet

Elcertifikat är ett marknadsbaserat stödsystem för elproducenter av förnybar el i Sverige och Norge. Elcertifikatsystemet är marknadsbaserat och ska öka produktionen av el från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt.

Identifierare: ET 2023:09
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 20
ISBN 978-91-7993-128-5
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Flyer för energi- och klimatrådgivare om solelportalen

En flyer i vykortsformat om solelportalen. Flyern riktar sig främst till energi- och kliamtrådgivare.

Identifierare: ET 2018:13
Utgivningsår: 2018
Format: ,
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Flytande biobränsle 2016

Hållbarhetskriterier för flytande biobränsle syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden. De rapporteringsskyldiga företagen har under våren 2017 rapporterat de hållbara mängder som använts i Sverige under 2016. I den här publikationen finns resultaten sammanställda. Uppgifterna presenteras tillsammans med uppgifter från tidigare års rapporteringar.

Identifierare: ET 2017:13
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Fortsatt samverkan kring Sveriges delar av en hållbar europeisk batterivärdekedja

Behov och arbete framåt för att följa och främja utvecklingen inom batteriområdet.

Rapporten redovisar samverkan inom uppdraget och förslag för fortsatt samverkan utifrån myndigheternas arbete med batteriförordningen, kritiska råmaterialakten samt forskning, innovation och kompetensförsörjning. Samverkan inom uppdraget har resulterat i ett bredare gemensamt styrkort med flera perspektiv och en tillhörande bred uppsättning indikatorkandidater. Myndigheterna föreslår ett nytt uppdrag för att följa upp utvecklingen av en hållbar batterivärdekedja, baserat på det gemensamma styrkortet. Det nya uppdraget utgör ett första steg i den plan för uppföljning och utvärdering som myndigheterna arbetat fram.

Identifierare: ER 2023:24
Utgivningsår: 2023
ISBN 978-91-7993-089-9
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Förenklad administration av solcellsstödet

Identifierare: ER 2018:19
Utgivningsår: 2018
Format: -
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Förslag för en mer cirkulär hantering av solcellspaneler och vindturbinblad

Energimyndighetens redovisning av uppdraget att utreda hur solcellspaneler och vindturbinblad till vindkraftverk i högre utsträckning ska kunna omhändertas på ett giftfritt och cirkulärt sätt i enlighet med avfallshierarkin. För en hållbar utbyggnad av fossilfri elproduktion är det viktigt att redan nu planera för hur avfallet från dessa anläggningar ska förebyggas, minimeras och sedan hanteras.

Till rapporten finns bilaga ER 2024:12, en underlagsrapport från RISE.
Klicka på Ladda ner för att hämta filen.

Identifierare: ER 2024:11
Utgivningsår: 2024
Sidomfång: 46
ISBN 978-91-7993-164-3
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Förslag på lämpliga energiutvinningsområden för havsplanerna

Redovisning av uppdraget att ta fram ett underlag för nya eller ändrade områden för energiutvinning i havsplanerna som möjliggör ytterligare 90 TWh årlig elproduktion.

Denna redovisning svarar på regeringsuppdraget att ta fram ett underlag för nya eller ändrade områden för energiutvinning i havsplanerna som möjliggör ytterligare 90 TWh årlig elproduktion. I uppdraget har nio myndigheter, som alla ansvarar för viktiga intressen som berör havet på olika sätt, arbetat tillsammans för att identifiera områden med potential för energiutvinning att ta vidare inom havsplaneringen. Utöver områdena i sig innehåller redovisningen en gedigen beskrivning av påverkan på olika intressen, målkonflikter samt vilka anpassningar och hänsyn som kan möjliggöra ett nyttjande av de olika områdena.

Till rapporten/trycksaken finns bilagor. Klicka på Ladda ner för att hämta filerna.

Identifierare: ER 2023:12
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 277
ISBN 978-91-7993-117-9
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Förslag till heltäckande solelstatistik

Hur kan utbyggnadstakt, kostnader och teknik som används till solceller mätas och beräknas? Statistik över solceller är viktig för att kunna justera styrmedel och mäta omställningstakten. Efterfrågan av data över teknik, priser och marknadsutveckling finns på såväl kommunal som nationell och internationell nivå. Samtidigt skiljer sig möjligheterna att mäta decentraliserade komponenter i elsystemet avsevärt från klassisk energistatistik.

Identifierare: ER 2016:20
Utgivningsår: 2016
Format: ,
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Förslag till strategi för ökad användning av solel

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att föreslå en strategi för hur användningen av solel ska kunna öka i Sverige, samt analysera hur solel ska kunna bidra till att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi. Denna rapport med förslaget till strategi utgör slutredovisningen av uppdraget.

Identifierare: ET 2016:16
Utgivningsår: 2016
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Förslag till Sveriges nationella strategi för vätgas, elektrobränslen och ammoniak

Förslaget tar utgångspunkt i vätgasens potentiella roll i energisystemet. Utifrån detta föreslås planeringsmål för elektrolysörkapacitet till 2030 och 2045 för att produktion och användning av vätgas ska kunna uppfylla potentialen. Slutligen innehåller förslaget åtgärder som behöver genomföras för att användningen av fossilfri vätgas ska kunna bidra till att nå fossilfrihet senast år 2045

Identifierare: ER 2021:34
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 33
ISBN 978-91-7993-044-8
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Havsbaserad vindkraft

En samhällsekonomisk analys av havsbaserad vindkraft och en marknadsbeskrivning. Rapporten innehåller bland annat analyser av havsbaserad vindkraft kopplat till: - Innanhavsteknik - Kostnadsutveckling - Marknadspotential - Elsystemet - Näringslivsutveckling - Energi och miljömål inom EU - Stödkostnad

Identifierare: ER 2017:3
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Hållbara bränslen 2022

Resultat och analys av rapportering enligt regelverket för hållbarhetskriterier.

Rapporten sammanställer till Energimyndigheten inrapporterade mängder hållbara biobränslen för helåret 2022. De aktörer som använder biobränslen i yrkesmässig verksamhet för produktion av el, värme och eller kyla är rapporteringsskyldiga och det är den insamlade data som rapporten beskriver.
Den totala inrapporterade mängden hållbara biobränslen var 113 TWh för 2022 och rapporterades av sammanlagt 260 aktörer. Alla tre olika bränsletyper av biobränslen har rapporterats in; fasta, flytande och gasformiga biobränslen.

Identifierare: ER 2024:05
Utgivningsår: 2024
Sidomfång: 24
ISBN 978-91-7993-152-0
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Informationsplattform för solel

Den här rapporten utgör Energimyndighetens delrapportering av den del av myndighetens uppdrag i regleringsbrevet för år 2018 som rör att utveckla och tillhandahålla en informationsplattform för solel. I delrapporteringen beskrivs och analyseras nuläget kring informationsbehovet vid solcellsutbyggnad och Energimyndigheten beskriver planerade målgrupper och omfattning för informationsplattformen och avsett fortsatt arbete inom uppdraget.

Identifierare: ER 2018:07
Utgivningsår: 2018
Format: ,
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Kompetensförsörjning för elektrifiering

Kartläggning och analys.

Denna delrapport presenterar en första kartläggning av vilka sysselsättningseffekter, kompetensbehov, flaskhalsar och bristyrken som blir en följd av elektrifieringen och digitaliseringen av samhället. Vidare lyfter vi var dessa effekter huvudsakligen uppstår och vilka utbildningsvägar som är centrala för att utbilda fler inom identifierade bristyrken.

Identifierare: ER 2023:21
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 69
ISBN 978-91-7993-140-7
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Ljud från vindkraftverk

Faktablad om ljud från vindkraftverk. Hur mycket ett vindkraftverk låter beror på vilken
typ av vindkraftverk det är, vilken miljö det står i och hur mycket det blåser.

Identifierare: ET 2021:24
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 4
ISBN 978 91 7993-059-2
Format: -
Lagersaldo: 200
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Marknaderna för biodrivmedel 2016

Den här rapporten ger en översikt av de svenska och internationella biodrivmedelsmarknaderna. Syftet med rapporten är att ge ett kunskapsunderlag om hur marknaderna för biodrivmedel fungerar och hur de ser ut i dagsläget. Rapporten beskriver bland annat marknadsaktörer, råvaruanvändning, prisutveckling, styrmedel och teknik.

Identifierare: ER 2016:29
Utgivningsår: 2016
Format: .
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Miljöpåverkan av skogsbränsleuttag

Energimyndighetens forskningsprogram Bränsleprogrammet hållbarhet pågick 2011-2017. Resultaten från programmet redovisas i syntesrapporter för programmets olika delområden. Denna rapport omfattar resultat från delområdet Skogsbränsle och miljöeffekter som bedrivits under åren 2011-2016. Rapporten behandlar projekt inom Bränsleprogrammet hållbarhet, näraliggande enskilda projekt som Energimyndigheten finansierar, samt annan nationell och internationell näraliggande verksamhet.

Identifierare: ER 2018:2
Utgivningsår: 2018
Format: ,
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Nationell strategi för en hållbar vindkraft

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har gemensamt tagit fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Strategin, som bara omfattar landbaserad vindkraft , innehåller en regional fördelning av ett nationellt utbyggnadsbehov och ett nationellt planeringsunderlag. I strategin föreslås att länsstyrelserna får i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag för vindkraft, baserat på det nationella underlaget, som sedan i sin tur ska ge stöd för kommunernas översiktsplanering. Strategin innehåller även ett förslag till förändrad kommunal tillstyrkan av vindkraft, som innebär att kommunernas tillstyrkansbeslut kommer tidigt i processen och blir bindande.

Identifierare: ER 2021:02
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 82
ISBN 978-91-89184-88-6
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 1 - 25 av 75