Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 25 av 53
Exkl. moms

100 procent förnybar el

Delrapport 2 - Scenarier, vägval och utmaningar

Den här rapporten är den andra delen av två i vårt egeninitierade projekt som med ett brett samhällsperspektiv blickar fram mot 2040-talet och ett 100 procent förnybart elsystem. Utgångspunkten i analysen är ett antal scenarier med olika typer av förnybar elmix och geografisk fördelning. Vi föreslår också ett antal åtgärder som bör prioriteras för att underlätta omställningen.

Identifierare: ER 2019:6
Utgivningsår: 2019
Format: .
Lagersaldo: 28
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bioenergy Systems in Sweden

Climate Impacts, Market Implications, and Overall Sustainability.

Denna syntesrapport fokuserar på klimatpåverkan av bioenergisystem i Norden och metoder för att utvärdera dessa effekter. För att bioenergi ska anses vara hållbar behöver man ta hänsyn till flera faktorer. En av de viktigaste är hur bioenergisystemet påverkar nettoutsläppen av växthusgaser vid utvinning, produktion, transport och energiomvandling samt vilka förändringar i mängden kol lagrat i biomassa och mark som biomassaproduktionen orsakar.

Identifierare: ER 2018:23
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 74
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bygglov som hinder mot solceller på villatak

Kartläggning av kommunernas hantering av processer och information till villaägare

Krav på bygglov beskrivs ofta som ett hinder mot ökade installationer av solceller på villatak. Villkoren för bygglov för solceller bestäms i hög utsträckning av kommunerna själva, vilket lett till att villkoren skiljer sig avsevärt mellan olika kommuner. Undersökningen bakom denna rapport syftade till att öka kunskapen om hur stort hinder bygglov utgör mot utbyggnad av solceller på villatak i Sveriges kommuner.

Identifierare: ER 2018:12
Utgivningsår: 2018
Format: A4
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Delredovisning av uppdraget att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel

Insatser som är möjliga att implementera på kort sikt

Energimyndigheten redogör med denna rapport sin delredovisning av uppdraget att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel, M2015/636/Ee (delvis) och M2015/2853/Ee, Regeringsbeslut II:2. Energimyndigheten redovisar uppdraget till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet). Redovisningen utgörs av två skriftliga inlämnande. Den första ska innehålla en preliminär analys och lämnas senast den 29 mars 2016. Slutredovisning avser uppdragets alla delar och sker senast den 17 oktober 2016. Delredovisningen fokuserar på att beskriva nuläget för solcellsmarknaden i Sverige, eventuella regelverksändringar som är möjliga att genomföra på kort sikt, preliminära slutsatser samt områden som Energimyndigheten fortsatt avser att utreda inom ramen för detta uppdrag.

Identifierare: ER 2016:06
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 10
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Effekter i elsystemet från en ökad andel solel

Rapporten är en underlagsrapport till Energimyndighetens uppdrag att ta fram en strategi för utbyggnaden av solel. Syftet med rapporten är att belysa vilka effekter som kan uppstå i elsystemet om utbyggnaden av solel tar fart, i enlighet med utbyggnadstakten i solstrategin. Rapporten innehåller lösningsförslag för hur effekterna på kort och lång sikt ska hanteras.

Identifierare: ER 2016:22
Utgivningsår: 2016
Format: ,
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energipilot Gotland

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att möjliggöra att Gotland blir en pilot i omställningen till ett hållbart energisystem. Färdplanen är framtagen i samverkan med flera myndigheter och flera offentliga och privata aktörer. Färdplanen föreslår drygt 20 åtgärder inom områdena Lokal förankring och kapacitet, Flexibelt och robust elsystem, Klimatsmart industri, Fossilfritt transportsystem, Resurseffektiv bebyggelse, Areella näringar samt Trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor

Identifierare: ER 2019:09
Utgivningsår: 2019
Format: .
Lagersaldo: 8
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Flyer för energi- och klimatrådgivare om solelportalen

En flyer i vykortsformat om solelportalen. Flyern riktar sig främst till energi- och kliamtrådgivare.

Identifierare: ET 2018:13
Utgivningsår: 2018
Format: ,
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Flytande biobränsle 2016

Hållbarhetskriterier för flytande biobränsle syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden. De rapporteringsskyldiga företagen har under våren 2017 rapporterat de hållbara mängder som använts i Sverige under 2016. I den här publikationen finns resultaten sammanställda. Uppgifterna presenteras tillsammans med uppgifter från tidigare års rapporteringar.

Identifierare: ET 2017:13
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Förenklad administration av solcellsstödet

Identifierare: ER 2018:19
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Förslag till heltäckande solelstatistik

Hur kan utbyggnadstakt, kostnader och teknik som används till solceller mätas och beräknas? Statistik över solceller är viktig för att kunna justera styrmedel och mäta omställningstakten. Efterfrågan av data över teknik, priser och marknadsutveckling finns på såväl kommunal som nationell och internationell nivå. Samtidigt skiljer sig möjligheterna att mäta decentraliserade komponenter i elsystemet avsevärt från klassisk energistatistik.

Identifierare: ER 2016:20
Utgivningsår: 2016
Format: ,
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Förslag till strategi för ökad användning av solel

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att föreslå en strategi för hur användningen av solel ska kunna öka i Sverige, samt analysera hur solel ska kunna bidra till att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi. Denna rapport med förslaget till strategi utgör slutredovisningen av uppdraget.

Identifierare: ET 2016:16
Utgivningsår: 2016
Format: ,
Lagersaldo: 61
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Grundläggande information till rapporteringsskyldiga

gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

Syftet med dokumentet är att ge grundläggande information gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen Dokumentet ger förklaring till regelverket och syftar till att vara vägledande för aktörer som är rapporteringsskyldiga.

Identifierare: ER 2021:21
Utgivningsår: 2021
Utgivningsår 2021
Sidomfång: 47
ISBN 978-91-7993--025-7
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Havsbaserad vindkraft

En samhällsekonomisk analys av havsbaserad vindkraft och en marknadsbeskrivning. Rapporten innehåller bland annat analyser av havsbaserad vindkraft kopplat till: - Innanhavsteknik - Kostnadsutveckling - Marknadspotential - Elsystemet - Näringslivsutveckling - Energi och miljömål inom EU - Stödkostnad

Identifierare: ER 2017:3
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 5
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Informationsplattform för solel

Den här rapporten utgör Energimyndighetens delrapportering av den del av myndighetens uppdrag i regleringsbrevet för år 2018 som rör att utveckla och tillhandahålla en informationsplattform för solel. I delrapporteringen beskrivs och analyseras nuläget kring informationsbehovet vid solcellsutbyggnad och Energimyndigheten beskriver planerade målgrupper och omfattning för informationsplattformen och avsett fortsatt arbete inom uppdraget.

Identifierare: ER 2018:07
Utgivningsår: 2018
Format: ,
Lagersaldo: 5
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Marknaderna för biodrivmedel 2016

Den här rapporten ger en översikt av de svenska och internationella biodrivmedelsmarknaderna. Syftet med rapporten är att ge ett kunskapsunderlag om hur marknaderna för biodrivmedel fungerar och hur de ser ut i dagsläget. Rapporten beskriver bland annat marknadsaktörer, råvaruanvändning, prisutveckling, styrmedel och teknik.

Identifierare: ER 2016:29
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Miljöpåverkan av skogsbränsleuttag

Energimyndighetens forskningsprogram Bränsleprogrammet hållbarhet pågick 2011-2017. Resultaten från programmet redovisas i syntesrapporter för programmets olika delområden. Denna rapport omfattar resultat från delområdet Skogsbränsle och miljöeffekter som bedrivits under åren 2011-2016. Rapporten behandlar projekt inom Bränsleprogrammet hållbarhet, näraliggande enskilda projekt som Energimyndigheten finansierar, samt annan nationell och internationell näraliggande verksamhet.

Identifierare: ER 2018:2
Utgivningsår: 2018
Format: ,
Lagersaldo: 32
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Nationell strategi för en hållbar vindkraft

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har gemensamt tagit fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Strategin, som bara omfattar landbaserad vindkraft , innehåller en regional fördelning av ett nationellt utbyggnadsbehov och ett nationellt planeringsunderlag. I strategin föreslås att länsstyrelserna får i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag för vindkraft, baserat på det nationella underlaget, som sedan i sin tur ska ge stöd för kommunernas översiktsplanering. Strategin innehåller även ett förslag till förändrad kommunal tillstyrkan av vindkraft, som innebär att kommunernas tillstyrkansbeslut kommer tidigt i processen och blir bindande.

Identifierare: ER 2021:02
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 82
ISBN 978-91-89184-88-6
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Nätanslutna solcellsanläggningar 2017

Solcellers bidrag till Sveriges elproduktion var enligt Energimyndighetens uppskattningar år 2017 på en marginell nivå, runt 0,1 procent. Dock sker utbyggnaden i Sverige såväl som på global nivå i snabb takt, och i Sverige erbjuds för närvarande en rad olika stöd till solcellsanläggningar. Undersökningen, Nätanslutna solcellsanläggningar, baseras på elnätsbolagens uppgifter om nätanslutna system.

Identifierare: ER 2018:22
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Nätanslutna solcellsanläggningar 2018

Statistik, analys och prognos.

Solcellers bidrag till Sveriges elproduktion år 2018 var på en marginell nivå. Dock sker utbyggnaden i Sverige i snabb takt tillsammans med att det erbjuds en rad olika stöd till solcellsanläggningar. Rapporten diskuterar var utbyggnaden kommer att ta vägen och hur mycket el som produceras av solceller. Undersökningen ”Nätanslutna solcellsanläggningar” baseras på elnätsbolagens uppgifter om nätanslutna system.

Identifierare: ER 2019:24
Utgivningsår: 2019
Format: A4
Lagersaldo: 1
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Nätverkets årsrapport för 2015

Nätverket för vindbruk startade 2008 på uppdrag av regeringen och är en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft. Nätverket har en bred verksamhet med ett trettiotal aktiva projekt varje år, spridda över olika delar av landet och med olika inriktningar. Sedan 2013 sammanställer vi årligen resultatet av nätverkets verksamhet i en årsrapport. Den här rapporten är en redovisning av 2015 års verksamhet.

Identifierare: ET 2016:01
Utgivningsår: 2016
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Produktion av oförädlade trädbränslen 2015

Energimyndigheten har gett Statistiska centralbyrån i uppdrag att ta fram uppgifter om produktion, import och export av oförädlade trädbränslen i Sverige år 2015. Detta har tagits fram genom enkäter i en urvalsundersökning som skickades ut till ca 2 060 objekt, med en svarsfrekvens på 77 procent. Statistiken presenteras i GWh i fem tabeller som delas upp i bränslekategorier, råvarans geografiska ursprung, samt om det rör sig om inhemsk produktion, import eller export. Totalt producerades 51 024 GWh skogsbränsle och 55 GWh energiskogsbränsle. Importen av skogs- och energiskogsbränsle låg på 223 GWh och exporten på 133 GWh.

Identifierare: ES 2016:05
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion av oförädlade trädbränslen 2016

Energimyndigheten har gett Statistiska centralbyrån i uppdrag att ta fram uppgifter om produktion, import och export av oförädlade trädbränslen i Sverige år 2016. Statistiken presenteras i GWh i fem tabeller som delas upp i bränslekategorier, råvarans geografiska ursprung, samt om det rör sig om inhemsk produktion, import eller export. Totalt producerades 48 514 GWh skogsbränsle, 101 GWh energiskogsbränsle och 4 800 GWh återvunnet trädbränsle. Importen av skogs- och energiskogsbränsle uppgick till 1 540 GWh och exporten till 89 GWh. Importen av återvunnet trädbränsle uppgick till 3 098 GWh och exporten till 3 GWh.

Identifierare: ES 2017:9
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2015

I föreliggande undersökning har sammanlagt 282 biogasanläggningar identifierats i Sverige. Dessa producerade under 2015 totalt 1 947 GWh biogas fördelat på 140 avloppsreningsverk, 60 deponier, 40 gårdsanläggningar, 35 samrötningsanläggningar, 6 industrianläggningar och 1 förgasningsanläggning.

Identifierare: ES 2016:04
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 5
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2016

Den svenska biogasproduktionen ökade med 4 procent under 2016 till totalt 2 018 GWh. Störst produktionsökning skedde i samrötningsanläggningarna där också en större anläggning tillkom under året. Totalt producerades 47 procent av biogasen i samrötningsanläggningar (944 GWh) medan avloppsverken stod för 35 procent av produktionen (709 GWh). Produktionen i gårdsanläggningar minskade något till 49 GWh och deponigasproduktionen fortsätter att minska även under 2016 till totalt 174 GWh. Biogasproduktionen genom förgasning uppgick till 14 GWh, en minskning med 55 procent från 2015. Totalt identifierades 279 biogasproduktionsanläggningar i Sverige år 2016, varav 139 avloppsreningsverk, 58 deponier, 41 gårdsanläggningar, 34 samrötningsanläggningar 6 industrianläggningar och en förgasningsanläggning.

Identifierare: ES 2017:07
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017

Den svenska biogasproduktionen ökade med knappt 2,5 procent under 2017 till totalt 2 068 GWh. Störst produktionsökning skedde i samrötningsanläggningar och vid reningsverk, medan deponigasproduktionen fortsatte att minska även under 2017. Totalt producerades 48 procent av biogasen i samrötningsanläggningar medan avloppsverken stod för 36 procent av produktionen. Totalt identifierades 275 biogasproduktionsanläggningar i Sverige år 2017, varav 138 avloppsreningsverk, 51 deponigasanläggningar, 43 gårdsanläggningar, 36 samrötningsanläggningar, 6 industrianläggningar och en förgasningsanläggning.

Identifierare: ES 2018:1
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 1 - 25 av 53