Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 226 - 250 av 463
Exkl. moms

Kunskapsläget inom småskalig kraftvärmeproduktion och eloberoende värm

Som komplement till befintliga, i huvudsak centraliserade energiproduktionslösningar med omfattande och komplicerade distributionsnät, har småskaliga kraftvärmesystem och eloberoende värmesystem potential att märkbart kunna öka försörjningstryggheten i energisystemet. Rapporten innehåller en kartläggning och analys av pågående forsknings- och utvecklingsaktiviteter, nationellt och internationellt, inom områdena eloberoende värmesystem respektive småskalig kraftvärmeproduktion. Analysen är gjord med avseende på olika perspektiv i försörjningskedjan: konsumtion, distribution, produktion och råmaterial (insatsvara). Rapporten redovisar förslag till dels handlingsprogram för potentiella FoU-insatser, dels handlingsprogram för spridning av kunskap och teknik.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2006:29
Utgivningsår: 2006
Lagersaldo: 48
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1826
Sidomfång: 54
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kunskapsunderlag Angående Marknaden för Elfordon och Laddhybrider

Samlat kunskapsunderlag om marknaden för elbilar och laddhybrider.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2009:20
Utgivningsår: 2009
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2258
Sidomfång: 75
Ladda ner

Kvotpliktsystem för biodrivmedel

Energimyndighetens förslag till utformning Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen analyserat förutsättningar för och konsekvenser av ett kvotpliktsystem för biodrivmedel. Marknaden för biodrivmedel är komplex. Råvarorna som används för biodrivmedelsproduktion varierar liksom processerna. Dessutom krävs olika fordon för olika förnybara energislag. Energimyndighetens förslag till kvotpliktssystem är en avvägning mellan en rad faktorer. Det mål som ska uppfyllas till år 2020 är EU:s specifika mål om 10 % förnybar energi i transportsektorn. Flertalet aspekter som tar hänsyn till den långsiktiga omställningen av transportsektorns energianvändning mot en högre andel förnybar energi och lägre utsläpp av växthusgaser har beaktats. En utgångspunkt i analysen är en kostnadseffektiv styrning för biodrivmedel. En annan utgångspunkt är att förslaget ska främja den tekniska utvecklingen inom området och synergieffekter med samhällets avfallshantering och utnyttjande av restprodukter ska tas till vara. Dessutom måste systemet vara i enlighet med EG:s och WTO:s regelverk.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2009:27
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 172
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2126
Sidomfång: 234
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kärnkraften nu och i framtiden

En del i myndighetens omvärldsanalys

Denna rapport berör frågor kring kärnkraft som är av särskild relevans för Energimyndighetens ansvarsområde. I ansvarsområdet ingår energistatistik, försörjningstrygghet och en rationell omställning av energisystemet. Efter att riksdagen den 17 juni 2010 beslutade att ny kärnkraft kommer att få byggas i Sverige har det blivit viktigare för myndigheten att ha kunskap om hur konkurrenskraftig kärnkraften är på elmarknaden. En del av denna rapport berör därför kostnader för kärnkraft

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2010:21
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 9
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2201
Sidomfång: 55
Antal:
Ladda ner
Beställ

Lagstiftnings- och acceptansfrågor av relevans för en etablering av CC

Rapporten är ett resultat från etapp 1 av Energimyndighetens CCS-program som genomförts tillsammans med svenska industrier och branschföreningar som har punktutsläpp av koldioxid. Övergripande syften med forskningsprogrammet är att bygga upp kunskap och kompe¬tens inom CCS-området för att på sikt bidra till att minska utsläppen av klimatpå¬verkande gaser, att utreda om och hur CCS kan bli en realitet i Sverige samt att forskning av gemensam bety¬delse för flera branscher ini¬tie¬ras och drivs framåt. Rapporten Lagstiftnings- och acceptansfrågor fokuserar på de legala frågorna för att etablera CCS och erfarenheter kopplade till acceptansfrågor.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2010:35
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 17
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2292
Sidomfång: 118
Antal:
Ladda ner
Beställ

LNG i Sverige - en explorativ samhällsekonomisk studie

Sverige har ingen egen utvinning av naturgas. All naturgas som används i Sverige måste således importeras. Naturgas kan importeras antingen i gasform via rörledningar eller i kondenserad form (LNG) med specialanpassade fraktfartyg. För närvarande importeras all naturgas som används i Sverige via den rörledning som sträcker sig mellan Danmark och Sverige. LNG har hittills inte kunnat konkurrera med rörburen naturgas i Norden. Rapporten syftar till att identifiera de faktorer som stödjer eller hindrar en utveckling av LNG-import till Sverige.

Format: A4
Identifierare: ER 2005:26
Utgivningsår: 2005
Lagersaldo: 21
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1736
Sidomfång: 39
Antal:
Ladda ner
Beställ

Luftfartens omställning till fossilfrihet

Denna rapport är framtagen av Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys och Trafikverket och utgör underlag till den strategiska plan för omställning av transportsektorn (ER2017:07) som tagits fram inom omställningsuppdraget. I rapporten beskrivs förutsättningarna för en omställning till fossilfri luftfart och förslag på möjliga styrmedel som bör utredas vidare lämnas.

Format: -
Identifierare: ER 2017:14
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2816
Sidomfång: 68
Antal:
Ladda ner
Beställ

Långsiktsprognos - enligt det nationella systemet för klimatrapportering

Energianvändningen fortsätter öka i Sverige. Det konstaterar Energimyndigheten i sin prognos över det svenska energisystemet fram till år 2025. Den drivande faktorn bakom ökningen är inrikes- och utrikes transporter. Prognosen utgår från år 2004 och sträcker sig fram till år 2025. Den totala energianvändningen väntas öka med 16 procent under prognosperioden, från 655 TWh år 2004 till 763 TWh år 2025. Det är framför allt energianvändningen inom transportsektorn som ökar. Den kraftiga ökningen av diesel gör att andelen biodrivmedel i förhållande till bensin- och dieselanvändningen stannar på knappt 7 procent år 2025. Prognosen bedömer också att industrins energianvändning ökar, från 159 TWh år 2004 till 196 TWh år 2025. Nettoexporten av el bedöms öka från 2 TWh år 2004 till 21 TWh år 2015 respektive 16 TWh år 2025. Orsakerna till denna utveckling är främst den kraftiga expansionen av elproduktion från elcertifikatsystemet samt effekthöjningar i kärnkraften samtidigt som ökningen av elanvändningen förväntas vara relativt beskedlig.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2007:02
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 155
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1893
Sidomfång: 95
Antal:
Ladda ner
Beställ

Långsiktsprognos 2008

I Energimyndighetens långsiktsprognos 2008 har den framtida energianvändningen analyserats. Prognosen sträcker sig från år 2005 till år 2030 och utgår från att fastställda styrmedel 1/7 2008 gäller under prognosperioden. Den framtida energianvändningen har analyserat i ett antal olika scenarier. Prognosen visar att energianvändningen fortsätter att öka, från 644 TWh år 2005 till 686 TWh år 2030. Transporter (inhemska transporter och utrikes flyg och sjöfart) samt industrin står för de stora ökningarna. Energianvändningen i bostäder och service m.m minskar under prognosperioden. Elproduktionen ökar kraftigt samtidigt som elanvändningen ökar måttligt. Detta betyder att elexporten av el år 2020 beräknas uppgå till ca 23 TWh.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2009:14
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 210
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2092
Sidomfång: 128
Antal:
Ladda ner
Beställ

Långsiktsprognos 2010

Denna rapport innehåller en energiprognos fram till och med år 2030, samt två olika känslighetsscenarier. Prognosen utgår från gällande styrmedel, vilket innebär att rapportens resultat inte ska betraktas som en regelrätt prognos över den framtida energianvändningen utan som en konsekvensanalys av gällande styrmedel givet olika förutsättningar som exempelvis ekonomisk tillväxt och bränslepriser. Prognosen utgör ett underlag för den utsläppsprognos Sverige lämnat till kommissionen om miniminivån av utsläpp av växthusgaser från källor och reduktion genom upptag i sänkor för åren 2005, 2010, 2015 och 2020.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2011:03
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2297
Sidomfång: 99
Antal:
Ladda ner
Beställ

Långsiktsprognos 2012

Långsiktsprognos 2012 är en analys av hur energisystemet kan utvecklas med utgångspunkt i gällande styrmedel och givet en rad antaganden för t.ex. energipriser och ekonomisk utveckling. Om något av antagandena ändras så kommer även resultaten att förändras. Prognosen ger inte en bild av hur energisystemet kommer eller borde utvecklas. Långsiktsprognos sträcker sig fram till och med 2030. I analysen har tre scenarier gjorts: En referensbana och två känslighetsscenarier – ett med högre ekonomisk tillväxt och ett med högre fossilbränslepriser. Långsiktsprognos 2012 är ett underlag för utsläppsprognosen som Sverige rapporterar till EU och klimatkonventionen (UNFCC). Detta är fullängdsrapporten av Långsiktsprognos 2012. Arbetet presenteras även i en populärversion: ET 2013:01

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2013:03
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 21
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2487
Sidomfång: 113
Antal:
Ladda ner
Beställ

Långtidsuppföljning av energi- och klimatrådgivningen 2008 och 2009

Denna rapport är resultatet av en långtidsuppföljning av energi- och klimatrådgivningens effekter som genomförts av Energimyndigheten under 2011. Personer som 2008 och 2009 fått råd av sin kommunala energi- och klimatrådgivare har intervjuats för att undersöka vilka åtgärder rådgivningen bidragit till efter en längre tid. Tidigare undersökningar visar att det är svårt för rådsökanden att uppskatta hur mycket en åtgärd har sparat i kWh. I ett första försök att uppskatta den energieffektivisering som rådgivningen bidragit till har därför myndighetens eget verktyg Energikalkylen använts. Bland resultaten kan nämnas att åtta av tio genomfört åtgärder och av dessa anger en fjärdedel att kommunens energi- och klimatrådgivare har haft störst betydelse för beslutet! Två tredjedelar för dessutom informationen vidare till andra! Beräkningarna av de genomförda åtgärderna i Energikalkylen ger en uppskattad besparing på ca 9000 kWh per hushåll som genomfört åtgärder efter rådgivning.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2011:20
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 457
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2413
Sidomfång: 57
Antal:
Ladda ner
Beställ

Marginal elproduktion och CO2-utsläpp i Sverige

I rapporten analyseras vilken produktionskapacitet som har täckt svensk förbrukning av el på marginalen de sista 5-6 åren och vilken kapacitet som kommer att täcka marginalförbrukningen i framtiden. Analysen visar bland annat att det historiskt är kolkraft på Jylland som har använts som marginalkapacitet. På lång sikt är det gaskraft i Norge som är den billigaste källan för att täcka ökad kraftförbrukning i Sverige. Införandet av en marknad för elcertifikat innebär att även "grön el" kan bli marginalel på lång sikt. Även om gaskraft och el från förnybara energikällor täcker en ökad kraftförbrukning i Sverige på lång sikt visar analysen att det fortfarande är kolkraft som producerar marginalel även i framtiden, d v s år 2012. Rapporten är framtagen av ECON på uppdrag av Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2002:14
Utgivningsår: 2002
Lagersaldo: 49
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1480
Sidomfång: 78
Antal:
Ladda ner
Beställ

Markanvändning och verifiering av markkriterier i Sverige

Underlagsrapport för framtagande av vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle Rapportens huvudsyfte är att utgöra underlag för Energimyndighetens kommande vägledningar om markanvändning och markkriterier för tillämpningen av Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle (HBL). Rapporten riktar sig också till de olika aktörer som direkt eller indirekt träffas av HBL och till oberoende granskare. Det bör dock understrykas att det är en underlagsrapport och att slutsatserna i rapporten varken utgör bindande juridiska regler eller fastställd vägledning. Rapporten ger en sammanfattning av markkriterierna, dvs. de markrelaterade hållbarhetskriterierna som regleras i HBL, och hur dessa kan tillämpas för biomassa som framställs i Sverige. Den ger en närmare beskrivning och definitioner av vilka markområden som träffas av markkriterierna i Sverige. Vidare beskrivs de sex markkategorier som avses då hänsyn skall tas till kollagerförändringar till följd av ändrad markanvändning vid beräkning av minskade växthusgasutsläpp. Rapporten ger också en beskrivning av möjliga rutiner och kontroller som aktörer kan använda som bevisning för att markkriterierna är att anse som uppfyllda i Sverige eller för att visa huruvida ändrad markanvändning har skett eller inte.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2011:18
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 2
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2343
Sidomfång: 56
Antal:
Ladda ner
Beställ

Marknaderna för biodrivmedel 2014

Rapporten ger en nulägesanalys av marknaderna för etanol, FAME och biogas samt av läget för avancerade biodrivmedel. Rapporten ger en fördjupning av utvecklingen för HVO samt sammanställer en genomförd enkät om styrmedel för biodrivmedel i 17 medlemsstater i EU.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2014:27
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 49
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2655
Sidomfång: 103
Antal:
Ladda ner
Beställ

Marknaderna för biodrivmedel 2015

Den här rapporten beskriver de svenska och internationella biodrivmedelsmarknaderna och innehåller ett fördjupningskapitel om förnybara flygbränslen. Syftet med rapporten är att ge ett kunskapsunderlag om hur marknaderna för biodrivmedel fungerar och hur de ser ut i dagsläget. Rapporten beskriver bland annat marknadsaktörer, råvaruanvändning, prisutveckling, styrmedel och teknik.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: -
Identifierare: ER 2015:31
Utgivningsår: 2015
Lagersaldo: 36
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2725
Sidomfång: 109
Antal:
Ladda ner
Beställ

Marknaderna för biodrivmedel 2016

Den här rapporten ger en översikt av de svenska och internationella biodrivmedelsmarknaderna. Syftet med rapporten är att ge ett kunskapsunderlag om hur marknaderna för biodrivmedel fungerar och hur de ser ut i dagsläget. Rapporten beskriver bland annat marknadsaktörer, råvaruanvändning, prisutveckling, styrmedel och teknik.

Format: .
Identifierare: ER 2016:29
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2786
Sidomfång: 104
Antal:
Ladda ner
Beställ

Marknadskontroll av ekodesign och energimärkning

Rapport av Energimyndighetens aktiviteter och utfall år 2016

Marknadskontroll av ekodesign och energimärkning. Rapport av Energimyndighetens aktiviteter och utfall år 2016.

Format: ,
Identifierare: ER 2017:17
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2840
Sidomfång: 17
Antal:
Ladda ner
Beställ

Marknadskontroll av ekodesign och energimärkning

Rapport av Energimyndighetens aktiviteter och utfall år 2013

Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter som omfattas av lagstiftningen och förbjuder försäljning av de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. Energimärkningsdirektivet synliggör produktens energianvändning och underlättar för konsumenter som vill göra energismarta val. Energimyndigheten utför marknadskontroll (tillsyn) av produkter som omfattas av ekodesign- och energimärkningslagstiftningarna i Sverige. Marknadskontrollen innebär att myndigheten kontrollerar att produkter som finns på marknaden uppfyller gällande krav avseende t.ex. teknisk prestanda och energieffektivitet och att de har den märkning och dokumentation som krävs. Myndigheten kan vidta åtgärder mot de ekonomiska aktörer vars produkter inte uppfyller ställda krav. I yttersta fall kan myndigheten besluta om försäljningsförbud för en produkt. Denna rapport redovisar Energimyndighetens marknadskontrollaktiviteter år 2013.

Format: A4
Identifierare: ER 2014:13
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 32
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2607
Sidomfång: 40
Antal:
Ladda ner
Beställ

Marknadskontroll av ekodesign och energimärkning

Rapport av Energimyndighetens aktiviteter och utfall år 2014

Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter som omfattas av lagstiftningen och förbjuder försäljning av de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. Energimärkningsdirektivet synliggör produktens energianvändning och underlättar för konsumenter som vill göra energismarta val. Energimyndigheten utför marknadskontroll (tillsyn) av produkter som omfattas av ekodesign- och energimärkningslagstiftningarna i Sverige. Marknadskontrollen innebär att myndigheten kontrollerar att produkter som finns på marknaden uppfyller gällande krav avseende t.ex. teknisk prestanda och energieffektivitet och att de har den märkning och dokumentation som krävs. Myndigheten kan vidta åtgärder mot de ekonomiska aktörer vars produkter inte uppfyller ställda krav. I yttersta fall kan myndigheten besluta om försäljningsförbud för en produkt. Denna rapport redovisar Energimyndighetens marknadskontrollaktiviteter år 2014.

Format: A4
Identifierare: ER 2015:10
Utgivningsår: 2015
Lagersaldo: 14
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2677
Sidomfång: 35
Antal:
Ladda ner
Beställ

Marknadskontroll av ekodesign och energimärkning

Rapport av Energimyndighetens aktiviteter och utfall år 2015.

Format: ,
Identifierare: ER 2016:16
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 26
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2756
Sidomfång: 30
Antal:
Ladda ner
Beställ

Mer bioenergi - vad innebär det?

En studie av olika markanvändningsintressen

För att klara klimatmål och mål om ökad andel förnybara bränslen så kan bioenergi väntas få en allt större betydelse i energisystemet framöver. Men bioenergi kräver mark, och konkurrerar då med andra intressen, exempelvis livsmedels- och skogsproduktion, om den tillgängliga arealen. Utökade markanspråk för bioenergi kan därmed komma att orsaka intressekonflikter. På uppdrag av Energimyndigheten har planeringsbyrån Radar AB undersökt frågan om vilka potentiella konflikter som kan uppstå och vilka styrmedel som kan användas för att undvika konflikter. Finansiering av uppdraget har kommit från Miljömålsrådet via åtgärdsstrategin för hushållning med mark, vatten och byggnader (HUM).

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2007:44
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 45
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1975
Sidomfång: 55
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metod för att beräkna Sveriges energiavtryck

Indikatorer för energianvändning såsom miljöpåverkan kan beskrivas utifrån två olika perspektiv: ett produktionsperspektiv och ett konsumtionsperspektiv. Denna rapport beskriver olika metoder för att beräkna energiavtryck, ta fram en metod på en ny indikator av energiavtryck samt belysa generationsmålet utifrån denna beräkning.

Format: .
Identifierare: ER 2016:04
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 48
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2730
Sidomfång: 68
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metoder för att utvärdera styrmedel för effektivare energianvändning

Rapporten syftar till att redovisa kunskapsläget om metoder för utvärdering av energieffektiviseringsstyrmedel. Mål för energieffektivisering identifieras, och därefter beskrivs kända metoder för att utvärdera mot målen. Rapporten redovisar också metodproblem som är relaterade till utvärdering av styrmedlen för energieffektivisering. Utvärderingsmetoder för olika styrmedel föreslås, enligt en modell som utvecklats inom IEA.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2006:24
Utgivningsår: 2006
Lagersaldo: 20
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1821
Sidomfång: 103
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metoder för utvärdering av styrmedel

En metautvärdering grundad på litteratur och två fall

Syftet med rapporten är att ge underlag för en mall för hur utvärderingar av styrmedel ska göras på Energimyndigheten. Texten bygger på den aktuella akademiska litteraturen kring utvärderingar, två fall av styrmedel (PFE och SIO) som går in i detalj på externa utvärderingars metoder respektive förberedelser för utvärdering, samt metoder använda i andra studier. Resultatet är en mall för utvärdering i fem steg. I denna betonas vikten av att förbereda utvärderingen genom att organisera datainsamling löpande, vikten av kvalitativ granskning av hur styrmedlet är utformat och dess effektlogik, samt den energipolitiska återkopplingen som mål för utvärderingen. Speciellt utrymme ägnas åt effektanalys- och effektivitetsmetoder, inklusive icke-traditionella metoder för samhällsekonomisk analys. Även ”följeforskning” och andra metoder berörs.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2015:06
Utgivningsår: 2015
Lagersaldo: 16
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2660
Sidomfång: 67
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 226 - 250 av 463