Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 51 - 69 av 69
Exkl. moms

Utformning av energieffektiviseringsmål

Energimyndigheten har i denna rapport tittat på hur ett nationellt mål för energieffektivisering kan formuleras. Det finns flera tänkbara målkonstruktioner som alla har för- och nackdelar. Målkonstruktionen och målnivån är beroende av varandra och båda måste beaktas vid fastställande av ett energieffektiviseringsmål. Även basåret har betydelse för vilken målnivå som kan väljas.

Identifierare: ER 2016:27
Utgivningsår: 2016
Format: .
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Utvärdering av belysningsstrategin och forskningsprogrammet Energieffektivisering inom belysningsområdet (EELYS)

Energimyndigheten har låtit utvärdera sin belysningsstrategi som togs fram 2016, samt satsningen på forskningsprogrammet Energieffektivisering inom belysningsområdet (EELYS).
Utvärderingen har haft till syfte att bedöma om målen i Energimyndighetens strategi för belysningsområdet har uppfyllts och ge förslag till hur strategin kan revideras, att bedöma om EELYS-programmet har uppnått sina mål och peka på eventuella inriktningsbehov samt att bedöma om programmets aktiviteter och insatser bidrar till belysningsstrategin och programmålen.

Identifierare: ER 2021:35
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 57
ISBN 978-91-7993-065-3
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Utvärdering av stödprogrammet för lokal och regional kapacitetsutveckling

Omfattar uppdragen Lokal och regional kapacitetsutveckling och Hållbara transportlösningar som främjar att transporter nyttjas mer effektivt, som bedrivits 2018-2020

Energimyndigheten har under 2018-2020 genomfört regeringsuppdragen Lokal och regional kapacitetsutveckling och Hållbara transportlösningar som främjar att transporter nyttjas mer effektivt. De båda uppdragen har bedrivits i ett gemensamt stödprogram med fokus på att öka den organisatoriska kapaciteten och stärka förmågan att arbeta mer effektivt och strategiskt med energiomställning och minskad klimatpåverkan på lokal och regional nivå. Ramboll har utvärderat satsningen på uppdrag av Energimyndigheten. Utvärderingen är Energimyndighetens slutrapportering av de båda uppdragen.

Identifierare: ER 2021:5
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 60
ISBN 978-91-89184-92-3
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i bygg- anläggnings- och installationsföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.

En vägledning har tagits fram för hur energikartläggningar kan genomföras i bygg- anläggning- och installationsföretag inom ramen för EKL. Den är gjord för att underlätta arbetet med att ta fram relevanta åtgärdsförslag som grund i ett bra beslutsunderlag för att implementera nyttan av energikartläggningen.

Identifierare: ER 2016:15
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 43
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnnings- och installationsföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.

Syftet med vägledningen är att stödja genomförandet av en kostnadseffektiv energikartläggning som identifierar kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Denna vägledning riktar sig främst till de personer som ska genomföra energikartläggning i företag som klassas som bygg-, anläggnings- och installationsföretag.

Identifierare: ER 2020:31
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 54
ISBN 978-91-89184-78-7
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i energiföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL

Denna vägledning innehåller en arbetsgång som kan följas för att få en struktur vid genomförandet av en energikartläggning för ett energiföretag. Exempel och beskrivningar är specifikt kopplade till energiföretag. De krav som författningarna avseende EKL ställer har vi förtydligat i texten så att det blir klart vad som är förslag på arbetsgång och vad som är författningskrav.

Identifierare: ER 2020:8
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 46
ISBN 978-91-89184-48-0
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.

Syftet med vägledningen är att stödja genomförandet av en kostnadseffektiv energikartläggning som identifierar kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Denna vägledning riktar sig främst till personer som ska genomföra energikartläggning i företag med fastighetsverksamhet.

Identifierare: ER 2020:33
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 60
ISBN 978-91-89184-84-8
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag

Den här vägledningen riktar sig till stora företag med fastighetsverksamhet och fastighetsföretag, och beskriver ett arbetssätt för att genomföra energikartläggning som krävs enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.

Identifierare: ER 2016:07
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 32
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning för energikartläggning i handels-, service- och tjänsteföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.

Denna vägledning beskriver arbetssätt för att ta fram den energikartläggning som krävs enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL. Syftet med vägledningen är att stödja genomförandet av en kostnadseffektiv energikartläggning samt identifiera kostnadseffektiva åtgärdsförslag.

Identifierare: ER 2020:23
Utgivningsår: 2020
ISBN 978-91-89184-73-2
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i handelsföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL

En vägledning har tagits fram för hur energikartläggningar kan genomföras i handelsföretag inom ramen för EKL. Den är gjord för att underlätta arbetet med att ta fram relevanta åtgärdsförslag som grund i ett bra beslutsunderlag för att implementera nyttan av energikartläggningen.

Identifierare: ER 2016:13
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 32
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning för energikartläggning i stora företag

För företag med en energianvändning över 10 GWh per år.

Den här vägledningen riktar sig till de företag som har en energianvändning över 10 GWh per år och tillverkande företag med en energianvändning under 10 GWh per år som har en SNI-kod 5–33. Vägledningen syftar till att ni som berörs av lagen ska få stöd för att uppfylla lagkraven och samtidigt tillföra nyttor i ert arbete med energifrågor inom ert företag genom att identifiera och sedan eventuellt implementera kostnadseffektiva energieffektiviserande åtgärder.

Identifierare: ER 2020:6
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 26
ISBN 978-91-89184-43-5
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i stora företag

För företag med en energianvändning under 10 GWh per år.

Denna vägledning riktar sig till de företag som väljer att identifiera åtgärder för energieffektivisering med hjälp av åtgärdslistor vilka består av generella beskrivningar av typåtgärder. Detta tillvägagångssätt är möjligt för företag som använder mindre än 10 GWh per år totalt i Sverige. Tillverkande företag (SNI 5–33) kan dock inte använda denna metod.

Identifierare: ER 2020:5
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 22
ISBN 978-91-89184-37-4
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i stora företag – inför energikartläggningen

Den här vägledningen hjälper er att genomföra den energikartläggning som alla stora företag ska göra enligt lag.

Identifierare: ET 2019:10
Utgivningsår: 2019
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i tillverkande företag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.

Syftet med vägledningen är att underlätta genomförandet av en energikartläggning och identifiera kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Denna vägledning riktar sig främst till personer som ska genomföra energikartläggning i tillverkande företag (SNI 05 – 33).

Identifierare: ER 2020:24
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 40
ISBN 978-91-89184-74-9
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i tillverkande industri

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (266:2014) om energikartläggning i stora B6 EKL

En vägledning som har tagits fram för tillverkande industriföretag som omfattas av lagen för energikartläggning i stora företag (2014:266). Den är gjord för att underlätta arbetet med att ta fram relevanta åtgärdsförslag som grund i ett bra beslutsunderlag för att implementera nyttan av energikartläggningen. I arbetet med vägledningen har erfarenheter tagits till vara från tio års arbete med energikartläggningar och systematiskt energiledningsarbete inom det tidigare programmet för den energiintensiva industrin, PFE.

Identifierare: ER 2016:05
Utgivningsår: 2016
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i transportföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL

Denna vägledning beskriver ett arbetssätt för att ta fram den energikartläggning för transportföretag som krävs enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.

Identifierare: ER 2020:30
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 56
ISBN 978-91-89184-71-8
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i transportindustrin

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL

En vägledning har tagits fram för hur energikartläggningar kan genomföras i transportindustrin inom ramen för EKL.

Identifierare: ER 2016:08
Utgivningsår: 2016
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning för tillsyn av energihushållning

En broschyr till dig som arbetar med tillsyn av energihushållning enligt miljöbalken

Identifierare: ET 2018:1
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 160
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Uppdrag 10 i Energimyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2021.

Rapporten reovisar uppdrag 10 i myndighetens regleringsbrev för 2021 – Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Identifierare: ER 2021:23
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 32
ISBN 978-91-7993-031-8
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 51 - 69 av 69